Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 2015-07-28

Data 2015-07-28
Tytuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Grajewo, dnia 2015-07-28

WG.6821.12.2015

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 129 ust. 5 pkt 1 i 2 w związku z art. 124 i art. 128 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) Starosta Grajewski niniejszym zawiadamia, że zostaje wszczęte na żądanie Spółki pod firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Matysa (pełnomocnictwo z dnia 19.03.2014 r.) postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych w związku z wydaniem przez Starostę Grajewskiego decyzji z dnia 07.01.2015 r. Nr WG.6821.7.2014 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, posiadającej nieuregulowany stan prawny, położonej w obrębie 0015 Wąsosz gmina Wąsosz powiat grajewski województwo podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 247 o powierzchni 0,1213 ha w wyniku wykonania prac budowlanych związanych z przeciągnięciem przewodów fazowych i odgromowych linii w ramach projektu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ełk-Łomża.

 

W rejestrze gruntów obrębu 0015 Wąsosz gmina Wąsosz powiat grajewski województwo podlaskie w jednostce rejestrowej G.300 figuruje Stanisława Marczykowska (nie żyje).

 

Ponadto zostało ustalone, że dla przedmiotowej nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grajewie nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

 

Stosownie do zapisów art. 113 ust. 6 w/w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Zgodnie z art. 113 ust. 7 tej ustawy przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

 

Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grajewie, publikacji na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąsoszu na okres 14 dni.

 

Do wiadomości:

  1. Pan Łukasz Matys

- pełnomocnik wnioskodawcy

Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

ul. Berensona 32 F, 03-287 Warszawa

  1. a/a

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Geodezji i Kartografii

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lamirowski

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data wprowadzenia: 2015-07-28

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2015-07-28

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2015-07-28