Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją

Grajewo, dnia 22 października 2018 r.

WG.6623.24.2018

Informacja
o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację
ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją

Stosownie do art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Rajgród w następujących 28 obrębach ewidencyjnych; Bełda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała i Wólka Piotrowska na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.).

Czynności techniczne związane z opracowaniem operatu ewidencyjnego wykona konsorcjum firm:

  1. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI M. Brzostowski, J. Nowacki Sp. z o.o.
  2. Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski,

reprezentowanym przez:

- Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI M. Brzostowski, J. Nowacki Sp. z o.o.    

            Informuję również, że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, którego podstawowymi elementami będzie mapa ewidencyjna, rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków i kartoteka lokali, zgodnie z art. 24a ust. 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie, przy ul. Strażackiej 6B.

           Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 5 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie i Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ogłoszenie jej na stronie internetowej www.starostwograjewo.pl, a także w prasie o zasięgu krajowym.

Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika z przepisów art. 24a ust. 6-12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego o brzmieniu:

    6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

  1. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo­­­‑kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
  2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo­­­‑kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
  3. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów
    i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.
  4. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
  5. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
  6. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.”

                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                          Starosta Grajewski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Geodezji i Kartografii

Data wytworzenia: 2018-10-23

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2018-10-23

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2018-10-23