Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zgodnie z ustawą   z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2030, z 2018r. poz. 1467), na terenie powiatu grajewskiego  uruchomiono 2 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej tj.:

 1. Punkt w Grajewie zlokalizowany w  budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 74 C obsługiwany przez prawników wyłonionych przez Okręgowe Rady Adwokatów i Radców Prawnych), czynny w:
    - poniedziałek w godzinach 8.00-12.00.

  - wtorek w godzinach 11.00-15.00

  - środa w godzinach 11.00-15.00

  - czwartek w godzinach 8.00-12.00.

   - piątek w godzinach 8.00-12.00.

 

 1. Punkt mobilny (po jednym dniu w tygodniu na terenie każdej gminy); obsługują prawnicy wyłonieni przez Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie:

-  poniedziałek, w budynku Urzędu Gminy w Radziłowie, Plac 500-lecia 14,
      19-213   Radziłów, w godzinach 8.00 -12.00,

-     wtorek, w budynku Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
       w Szczuczynie,  ul. Szczuki 1, 19-230  Szczuczyn, w godzinach 8.00 -12.00,
-     środa w  budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie gm. Grajewo,
       ul.Szkolna1, w godzinach 10.00 -14.00,

-     czwartek w budynku Urzędu Miasta w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32,
      19-206 Rajgród, w godzinach 8.00 -12.00,

- piątek w budynku Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, ul. Piaskowa 1,
      19-222 Wąsosz,  w godzinach 8.00 -12.00.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby, które  spełniają warunki określone w w/w ustawie. Zgodnie z ustawą  nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego oświadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r.

           poz. 693), lub

 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
 • kobietom w ciąży.

W okresie trzech kwartałów 2018r. adwokaci i radcowie prawni udzielili porad prawnych 238 osobom, w tym: w Radziłowie - 39, w Rudzie- 19, Rajgrodzie- 16, Szczuczynie -36 i Wąsoszu -14.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Data wytworzenia: 2018-10-17

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2018-10-17

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2018-10-17