Ogłoszenie Starosty Grajewskiego z dnia 16.12.2019r

Ogłoszenie Nr 1
Starosty Grajewskiego

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

Na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495,1696,1818) oraz § 9 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560),

Starosta Grajewski
informuje o możliwości zgłaszania
kandydatów na członków do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w Grajewie.

Organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin), działające na terenie powiatu grajewskiego, mogą zgłaszać po jednym przedstawicielu na członka Rady.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 74C, 19-200 Grajewo, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych” w nieprzekraczalnym terminie 14 dni (decyduje data wpływu) od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Starosta Grajewski


Waldemar Remfeld

 

Załącznik do ogłoszenia Nr 1
Starosty Grajewskiego
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

  1. Dane kandydata:

Imię i nazwisko

 

Adres do korespondencji

 

Nr telefonu

 

Adres e-mail

 

 

Oświadczenia kandydata:

1) wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Grajewie,

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z naborem do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Grajewie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

................................................                                                                .............................................

  (miejscowość, data)                                                                        (czytelny podpis kandydata)

 

  1. Dane podmiotu zgłaszającego kandydata:

Nazwa podmiotu

 

Forma prawna

 

KRS

 

Adres podmiotu

 

Nr telefonu

 

Adres e-mail

 

III.  Uzasadnienie kandydatury:

 

 

..................................            ..................................           .......................................................................

(miejscowość, data)             (pieczęć podmiotu)                 (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 74C, 19-200 Grajewo (telefon kontaktowy: 86 273 87 09).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Alicję Arasimowicz, pod adresem e-mail: arasimowicz.alicja@gmail.com.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Grajewie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  1. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Data wytworzenia: 2019-12-18

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2019-12-18

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2019-12-18