Zawiadomienie Starosty Grajewskiego z dnia 08.11.2019r

Grajewo, dnia 08 listopada 2019 r.

 

WG.683.1.45.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

             Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.)

STAROSTA GRAJEWSKI

            zawiadamia, że  na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.), w związku z art. 12 ust. 4a, 4f i ust. 5 oraz art. 18 ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym WIERZBOWO gm. Grajewo oznaczoną jako działka nr 208/1 o pow. 0,0085 ha. 

     Przedmiotowa nieruchomość stała się z mocy prawa własnością Powiatu Grajewskiego na podstawie ostatecznej Decyzji Starosty Grajewskiego Nr 2/2018 z dnia 16 listopada 2018 r., znak: WA.6740.68.4.2018 (zwaną dalej decyzją o zrid) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia  pn.  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki – Świdrowo”. Decyzja stała się ostateczna  z dniem 20 grudnia 2018 r.  Decyzja o zrid  określiła nieruchomości objęte inwestycją, zatwierdziła projekt podziału nieruchomości na potrzeby ww.  inwestycji oraz oznaczała nieruchomości, które stają się własnością Powiatu Grajewskiego. 

W toku postępowania ustalono, że na datę ostateczności decyzji zrid, stan prawny nieruchomości był nieuregulowany. Figurujący w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Wierzbowo gm.Grajewo Paweł Wiśniewski jako właściciel działki nr 208/1 (przed podziałem nr 208, po podziale nr 208/1 i 208/2) nie żyje (zmarł 07.10.2003 r.), a postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone.  

W myśl  art. 113 ust.7  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, której właściciel bądź użytkownik wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Ponadto zawiadamia, że stosownie do treści art. 7, art. 10 § 1, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Grajewie przy ulicy Strażackiej 6B, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu, można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, w tym ze sporządzonym operatem szacunkowym, w którym określono wartość przedmiotowej nieruchomości.  

Pouczenie:

            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielane na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

 

Informuje się, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), iż Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Grajewski. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Wierzbowo gm. Grajewo. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

 

Stosownie do zapisu art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Powyższe zawiadomienie w trybie art. 49 Kpa zostanie podane do publicznej wiadomości  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grajewie, Urzędu Gminy w Grajewie, na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz przesłane Stronom postępowania.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Geodezji i Kartografii

Data wytworzenia: 2019-11-27

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2019-11-27

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2019-11-27