Ogłoszenie z dnia 2011-01-03 - Zawiadomienie

Data 2011-01-03
Tytuł Zawiadomienie

 

Grajewo, dnia, 03.01.2011 r.

WR.6115-1/09

Z A W I A D O M I E N I E

 Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję, że zostały zatwierdzone uproszczone plany urządzenia lasu oraz opracowana inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do indywidualnych właścicieli i wspólnot gruntowych dla obrębów położonych na terenie gminy Rajgród, gminy Radziłów, miasta Grajewo i miasta Szczuczyn, na lata 2011-2020.


Z wyżej wymienioną dokumentacją, prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla obrębów położonych w całości lub w części w granicach obszaru Natura 2000, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 cytowanej ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 cytowanej ustawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Grajewie przy ul. Strażackiej 6 B, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 25 w godzinach 800 – 1500.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2011-01-07

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2011-01-07

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2011-01-07