Ogłoszenie z dnia 2011-05-05 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Data 2011-05-05
Tytuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Grajewo, 04.05.2011 r.

 

 

WR.6341.8.2011

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

 

Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), że w dniu 18 kwietnia 2011 roku wszczęto, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Białymstoku, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z mostu w km 151+144,82 i dojazdu do mostu od km 151+150 do 151+176 drogi krajowej Nr 58 Pisz – Szczuczyn w obrębie ewidencyjnym Czarnówek gm. Szczuczyn.

 

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

 

Z upoważnienia tego można skorzystać w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 25) w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 

Po upływie tego terminu dane znajdujące się w posiadaniu organu będą podstawą do rozstrzygnięcia sprawy i wydania stosownej decyzji.

 

Proszę o potwierdzenie faktu podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 

 

 

Otrzymują celem podania do publicznej wiadomości:

 

  1. Urząd Miejski w Szczuczynie

19-230 Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23

  1. Sołtys wsi Czarnówek (wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni)

  2. Wydział Organizacyjny w/m

  3. WZKiSO w/m

  4. A/a

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2011-05-05

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2011-05-05

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2011-05-05