Ogłoszenie z dnia 2011-10-07 - Szkolenia e-learningowe

Data 2011-10-07
Tytuł Szkolenia e-learningowe

Projekt innowacyjny „Ekonomia i finanse – innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości  realizowany jest w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.3.4 – Modernizacja treści i metod kształcenia, w okresie od listopada 2010 roku do września 2012 roku w wybranych szkołach na terenie całej Polski. Celem jest opracowanie innowacyjnego modułu programowego dla przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” obejmującego zagadnienia ekonomii, finansów i bankowości w ujęciu praktycznym – co umożliwi uczniom kończącym naukę w szkołach średnich wykorzystywanie tej wiedzy w życiu codziennym (m.in. przy podejmowaniu indywidualnej działalności gospodarczej, korzystaniu z nowoczesnych instrumentów i produktów bankowych, przygotowaniu budżetu domowego, biznes planu itp.). Projekt realizowany będzie w kilku etapach.

W I etapie – przygotowawczym (do czerwca 2011 r.) przeprowadzone zostaną badania ankietowe w 200 szkołach na terenie całej Polski (na populacji ponad 5 tys. uczniów), opracowane zostaną założenia programowe modułu oraz przygotowany zostanie produkt finalny na który złożą się e-learningowe szkolenie dla nauczycieli, konspekty lekcji oraz gra internetowa dla uczniów.

W trakcie przygotowania projektu i diagnozowania problemu  TPH Sp. z o.o., skorzystała z wyników badań prowadzonych w latach 2006-2009 m.in. przez CODN, NBP i SGH, które wskazywały na konieczność dostosowania programu „Podstaw przedsiębiorczości” do realiów rynkowych (gospodarczych i finansowych) oraz uatrakcyjnienia form przekazu wiedzy. Aktualne badania przeprowadzone przez spółkę miały na celu zweryfikowanie tych wyników.  Szkoły do badań zostały dobrane w taki sposób, aby zapewnić reprezentatywność wyników badań (pod uwagę brane były takie czynniki jak ilość szkół w województwie, populacja uczniów, lokalizacja szkół – wieś, miasta, oraz ich typy – licea, licea profilowane, technika).  Raport końcowy z badań dostępny jest na stronie „Badania i analizy”.

Badania zostały wykorzystane do przygotowania programów szkoleń dla nauczycieli, programów zajęć na lekcje „Podstaw przedsiębiorczości” (innowacyjnego modułu programowego) oraz internetowej gry strategicznej dla uczniów jako narzędzia uatrakcyjniającego i wspomagającego proces nauczania. W tym etapie zbudowana została również internetowa platforma edukacyjna na której umieszczone zostaną szkolenia obejmujące nagrane w technice telewizyjnej wykłady dla nauczycieli, konspekty lekcji i prezentacje Power point. Na zakończenie pierwszego etapu odbędzie się konferencja konsultacyjna z udziałem nauczycieli i uczniów w celu oceny i zweryfikowania przygotowanych produktów.

Po zaopiniowaniu założeń projektu oraz produktu przez Sieć Tematyczną i zatwierdzeniu modułu programowego, programu szkolenia nauczycieli i gry internetowej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, projekt przewiduje testowe wdrożenie tych produktów w wybranych szkołach.

Etap II - testowy przewiduje następujące działania:

-          przeszkolenie nauczycieli metodą e-learningową

-          testowe wdrożenie modułu programowego w wybranych szkołach

-          uruchomienie internetowej gry strategicznej.

 

Szkolenie dla nauczycieli prowadzone będzie metodą e-learningową z wykorzystaniem telewizji internetowej (wykłady zostaną nagrane techniką telewizyjną i dostępne będą w trybie on-line na platformie internetowej, co pozwoli nauczycielom biorącym udział w szkoleniu na elastyczne zarządzanie czasem nauki i wielokrotne korzystanie z wykładów). Obok wykładów nauczyciele będą mogli pobrać z platformy konspekty lekcji oraz prezentacje Power point pomocne w prowadzeniu lekcji. Na platformie prowadzone będą również konsultacje dla nauczycieli (zarówno indywidualne, jak i w trakcie organizowanych on-line sesji).

Internetowa gra strategiczna przeznaczona dla uczniów będzie  narzędziem wspierającym i uatrakcyjniającym proces kształcenia. Zgodnie z przyjętymi założeniami, uczniowie będą mogli w wirtualnej rzeczywistości zweryfikować praktycznie wiedzę zdobytą w trakcie zajęć na lekcjach. Po wejściu do gry uczeń będzie mógł założyć wirtualną firmę na podstawie analizy sytuacji rynkowej (symulowanej przez środowisko gry), wybrać formę działalności gospodarczej (spółka prawa handlowego, indywidualna działalność gospodarcza) i rodzaj działalności (handel, usługi). Następnie będzie musiał dokonać rejestracji firmy (w wirtualnym sądzie lub urzędzie) m.in. wypełniając faktycznie obowiązujące dokumenty, zakładając konto w wirtualnym banku (możliwość poznania instrumentów i produktów finansowych oraz procedur bankowych) oraz otrzyma kapitał początkowy na działalność. Kolejny etap to prowadzenie działalności. Środowisko gry będzie symulowało wirtualnemu przedsiębiorcy różne sytuacje rynkowe (uzyskanie nowych zleceń i konieczność rozwinięcia działalności – wzrost zatrudnienia, inwestycje, pozyskanie na ten cel środków np. kredytów, utratę rynków i klientów – konieczność obniżenia kosztów, kryzys finansowy na rynku i inne sytuacje), a uczeń będzie miał możliwość podejmowania decyzji biznesowych na podstawie wiedzy teoretycznej uzyskanej na lekcji. Szersze informacje nt. gry znajdują się na stronie „Gra”.

Zarówno udział nauczycieli w szkoleniu jak i przystąpienie do testowego wdrażania modułu programowego na zajęciach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” będzie miał charakter dobrowolny.

Po ewaluacji projektu i zebraniu uwag użytkowników i uczestników etapu testowania, przygotowany zostanie i udostępniony wszystkim szkołom do wykorzystania produkt finalny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu http://www.przedsiebiorczosc.info.pl

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2011-10-07

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2011-10-07

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2011-10-07