Ogłoszenie z dnia 2009-11-19 - Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

Data 2009-11-19
Tytuł Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Dwornej w Grajewie w ramach zadania pn. „Budowa nawierzchni chodnika w ul. Dwornej w Grajewie, na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Ełckiej po stronie nieruchomości o numerach nieparzystych”.

Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) - zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Burmistrza Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo – Starosta Grajewski wydał w dniu 17.11.2009r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Dwornej w Grajewie w ramach zadania pn. „Budowa nawierzchni chodnika w ul. Dwornej w Grajewie, na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Ełckiej po stronie nieruchomości o numerach nieparzystych”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalony decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Grajewo. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 987/4, 986, 985/1, 984, 990/1, 983/1, 982, 981, 978/2, 976/1, 975/1, 973/1, 977/1, 985/4 - obręb ewid. Grajewo.

Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 986 o pow. 0,0349ha na działki:

a). 986/2 o powierzchni 0,0066ha

b). 986/1 o powierzchni 0,0283ha

Działka nr ewid. 984 o pow. 0,0773ha na działki:

a). 984/1 o powierzchni 0,0326ha

b). 984/2 o powierzchni 0,0447ha

- obręb ewid. Grajewo,

Powyższe oznaczenia interpretować:

ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,

ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. NR 98, poz. 1071, ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, tel. (086) 273-84-70.

 

Z up. Starosty
Mariusz Mikielski

Metryka strony

Udostępniający: Mariusz Mikielski - Wydział Architektoniczno-Budowlany

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2009-11-19

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2009-11-19

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2009-11-19