Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Data 2013-02-19
Tytuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

                                                                                                                  Grajewo, 19.02.2013 r.


WR.6341.3.2013

 

Z A W I A D O M I E N I E
o    w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a

Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r.  poz. 145), że w dniu 5 lutego  2013 roku wszczęto, na wniosek  Nadleśnictwa Rajgród w Tamie,  postępowanie administracyjne w sprawie:

- wygaszenia  decyzji    Starosty   Grajewskiego  z  dnia  31.12.2004 r.  znak:  WR.6223-8/04, w części dotyczącej udzielenia Nadleśnictwu Rajgród pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych,
- udzielenia    Nadleśnictwu     Rajgród    pozwolenia     wodnoprawnego   na    pobór   wód powierzchniowych,  ze zbiornika  zlokalizowanego na rowie  bez nazwy na działce nr 1533 obrębu Woźnawieś, na potrzeby  deszczowania upraw leśnych w szkółce  leśnej  Leśnictwa Bełda oraz do ewentualnych akcji gaszenia pożaru.  
   
Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.
 
Z upoważnienia tego można skorzystać w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 25) w terminie 7 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Po upływie tego terminu dane znajdujące się w posiadaniu organu będą podstawą do rozstrzygnięcia sprawy i wydania stosownej decyzji.
 
Proszę o potwierdzenie faktu podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Otrzymują celem podania do publicznej wiadomości:

1. Urząd Miejski w Rajgrodzie
19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32
2. Wydział Organizacyjny w/m
3. WZKiSO w/m
4. A/a

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lamirowski

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data wprowadzenia: 2013-02-19

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2013-02-19

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2013-02-19