Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Data 2013-02-20
Tytuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

                                                                                                                  Grajewo, 19.02.2013 r.


WR.6341.5.2013

 

Z A W I A D O M I E N I E
o    w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a

Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r.  poz. 145), że w dniu 12 lutego  2013 roku wszczęto, na wniosek  PPJT TOPOLSKI z siedzibą w Kleosinie przy ul. Tuwima 17, działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 13,  postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście linią energetyczną kablową SN w relacji RPZ Grajewo-Szczuczyn wraz z kablem światłowodowym do sterowania przesyłem energii w powyższej linii pod rzeką Wissa w km 41+400.
   
Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.
 
Z upoważnienia tego można skorzystać w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 25) w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 Po upływie tego terminu dane znajdujące się w posiadaniu organu będą podstawą do rozstrzygnięcia sprawy i wydania stosownej decyzji.
 
 Proszę o potwierdzenie faktu podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Otrzymują celem podania do publicznej wiadomości:

1. Urząd Miejski w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, Plac 1000 – lecia 23
2. Wydział Organizacyjny w/m
3. WZKiSO w/m
4. A/a

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lamirowski

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data wprowadzenia: 2013-02-20

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2013-02-20

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2013-02-20