Ogłoszenie z dnia 2013-05-24 - Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

Data 2013-05-24
Tytuł Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dnia 24-05-2013

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od drogi powiatowej nr 1836B – Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki” w km 0+000 ÷ 0+453.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 09.04.2013 r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 w Radziłowie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od drogi powiatowej nr 1836B – Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki” w km 0+000 ÷ 0+453. Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany. Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości: Działki nr ewidencyjny 59, 64, 65, 66 oraz części działek nr 77/2, 89, 90, 91, 92 w obrębie m. Szyjki, gm. Radziłów.

Działki ulegające podziałowi:
1. Obręb ewidencyjny Szyjki:
Działka nr ewid. 77/2 o pow. 2,4632ha na działki:
a) 77/4 o powierzchni 2,4380ha b) 77/3 o powierzchni 0,0252ha
Działka nr ewid. 89 o pow. 0,1448ha na działki:
a) 89/2 o powierzchni 0,1430ha b) 89/1 o powierzchni 0,0018ha
Działka nr ewid. 90 o pow. 0,9748ha na działki:
a) 90/3 o powierzchni 0,9683ha b) 90/1 o powierzchni 0,0029ha
c) 90/2 o powierzchni 0,0036ha
Działka nr ewid. 91 o pow. 0,1217ha na działki:
a) 91/2 o powierzchni 0,1193ha b) 91/1 o powierzchni 0,0024ha
Działka nr ewid. 92 o pow. 0,2932ha na działki:
a) 92/2 o powierzchni 0,2898ha b) 92/1 o powierzchni 0,0034ha
 

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. b,c) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji, ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi
w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela. Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B tel. 862738470, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
 

 

Z up. Starosty
Mariusz Mikielski

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Architektoniczno-Budowlany

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lamirowski

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data wprowadzenia: 2013-05-24

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2013-05-24

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2013-05-24