Ogłoszenie z dnia 2013-09-18 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Data 2013-09-18
Tytuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Grajewo, 18.09.2013 r.

 

 

WR.6341.19.2013

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a

 

Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.), że w dniu 06.09.2013 roku wszczęto, na wniosek Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków bytowych do ziemi w obrębie rowu melioracyjnego I-94 Obiektu Niećkowo.

 

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

 

Z upoważnienia tego można skorzystać w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 25) w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 

Po upływie tego terminu dane znajdujące się w posiadaniu organu będą podstawą do rozstrzygnięcia sprawy i wydania stosownej decyzji.

 

Proszę o potwierdzenie faktu podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 

Otrzymują celem podania do publicznej wiadomości:

 

  1. Urząd Miejski w Szczuczynie

19-230 Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23

  1. Wydział Organizacyjny w/m

  2. WZKiSO w/m

  3. A/a

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lamirowski

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2013-09-18