Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 21 listopada 2013 r.

Data 2013-11-21
Tytuł Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym

Starosta Powiatu Grajewskiego z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, 19-200 Grajewo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Kosówka gmina Rajgród, oznaczonej jako działka Nr 359/3 o powierzchni 0,38 ha. Dla w/w nieruchomości XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie Sądu Rejonowego w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW LM1G/00001328/7. Działka ta nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Rajgród, a zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Rajgród położona jest w I strefie funkcjonalno-przestrzennej, strefa zachodnia rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej w oparciu o grunty orne.

Opisana wyżej nieruchomość wolna jest od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych oraz nie jest przedmiotem dzierżawy.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B na II piętrze w dniu 23 grudnia 2013 roku o godz. 9.00.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. kwotę 800,00 zł należy wnieść w gotówce i wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Grajewie PKO BP SA ROK w Białymstoku CK w Łomży Nr 22 1020 1332 0000 1902 0037 9404 na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, czyli do dnia 20 grudnia 2013 roku (decyduje data wpływu na konto Starostwa).

Dowód wpłacenia wadium należy okazać przy przystąpieniu do przetargu.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, tj. minimum 80,00 zł.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylania się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert z ważnych przyczyn.

Szczegółowych informacji o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju Nr 8-9 Starostwa Powiatowego w Grajewie (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00) lub telefonicznie (86) 273 84 82.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Geodezji i Kartografii - Elżbieta Karwowska

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lamirowski

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data wprowadzenia: 2013-11-21

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2013-11-21

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2013-11-21