Oferta pracy na stanowisku Referent z dnia 2009-11-25

Data 2009-11-25
Stanowisko Referent

Grajewo, dnia 25 listopada 2009 r.

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

w GRAJEWIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wymiar etatu: 1 – umowa określona na czas trwania projektu.

 

Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, ul. Mickiewicza 3

 1. Stanowisko urzędnicze: referent ds. szkoleń

 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe o kierunku prawniczym lub administracyjnym,

 6. znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

 7. znajomość Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

 8. umiejętność biegłej obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.

III. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku,

 2. umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz ich stosowania,

 3. znajomość instrukcji kancelaryjnej w praktyce,

 4. samodzielność i skuteczność w działaniu oraz umiejętność pracy w zespole,

 5. dyspozycyjność.

IV. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. kontakt z podmiotami szkolącymi i beneficjentami,

 2. ustalanie terminów i harmonogramów szkoleń,

 3. organizacja zakwaterowania, sal wykładowych i cateringu oraz innych środków niezbędnych do przeprowadzania szkoleń,

 4. sprawowanie opieki nad realizacją szkoleń,

 5. pełnienie obowiązków opiekuna grupy,

 6. prowadzenie innej dokumentacji związanej ze szkoleniami,

 7. obsługa administracyjna biura projektu,

 8. zamieszczanie informacji i aktualizacja strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys i list motywacyjny,

 2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 5. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 6. kopie świadectw pracy,

 7. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw szkoleń do dnia 10.12.2009 r.

Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie, zaś konkurs odbędzie się dn. 14.12.2009 r. o godz. 9.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie. Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.

Wyniki konkursu na stanowisko referenta ds. szkoleń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie zostaną upowszechnione w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2009-11-25

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2009-11-25

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2009-11-25