Zaproszenie na komisje Rady Powiatu Grajewskiego dnia 19.12.2019r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu  19. grudnia (czwartek) br. o godz. 900 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej Rady Powiatu Grajewskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu:
  1. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.,
  2. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2019 r. w Powiecie Grajewskim,
  3. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
  4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/173/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grajewskim na lata 2017-2025,
  5. w sprawie pokrycia straty netto Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie za rok obrotowy 2018,
  6. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie gminy Szczuczyn,
  7. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Szczuczyn,
  8. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019,
  9. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023.
 3. Sprawy różne.

 

 

Z up. przewodniczącego Komisji

Joanna B. Ramotowska

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady Powiatu Grajewskiego

Data wytworzenia: 2019-12-02

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2019-12-11

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2019-12-02