Zaproszenie na III sesję Rady Powiatu Grajewskiego dnia 12.12.2018r.

Uprzejmie zapraszam na III sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 12. grudnia 2018 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
 4. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
 5. Informacja o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Grajewskiego,
  2. w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grajewskiego,
  3. w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Grajewskiego,
  4. w sprawie powołania komisji stałej Rady Powiatu Grajewskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego,
  5. w sprawie powołania przewodniczącego komisji stałej Rady Powiatu Grajewskiego,
  6. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,
  7. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Okręgowego
   w Łomży na uchwałę Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIII/227/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi,
  8. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/274/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24.07.2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2018 r. oraz zasad i priorytetów dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w Powiecie Grajewskim,
  9. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Grajewskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  10. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018,
  11. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023.
 1. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.  

                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                             Rady Powiatu Grajewskiego

               

                                                                                                                      Grzegorz Gardocki

 

Informuję, iż na mocy przepisów ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2018-08-23

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2018-12-05

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2018-08-23