Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dnia 21.12.2020r.

Grajewo, dn. 21.12.2020 r.

 

 

WR.6162.1.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

 

          Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.      z 2020r., poz. 283 ze zm.) informuję, że opracowano projekty „Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych  na terenie Miasta Grajewo, Miasta Szczuczyn, Gminy Rajgród i Gminy Radziłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obrębów:

Bełda, Ciszewo, Danowo, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Sołki, Stoczek, Turczyn, Woźnawieś – gmina Rajgród,

Brodowo, Brychy, Czachy, Karwowo, Klimaszewnica, Łoje Awissa, Mścichy, Okrasin, Racibory, Radziłów, Sośnia, Mścichy Łąki – gmina Radziłów”. Przedsięwzięcie jest realizowane  na okres 10 lat.

Z wyżej wymienioną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 25 w godzinach 800 – 1500.

         Projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko”  dostępny jest  również, w wersji elektronicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, pod adresem bip.starostwograjewo.pl w zakładce Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

         Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres – Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, adres e-mail: powiat@starostwograjewo.pl tel. 86 273 84 75 w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Grajewski.                                                               

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2020-12-21

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2020-12-21

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2020-12-21