Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dnia 27.10.2020r.

Grajewo, dnia 27.10.2020 r.

WA.6740.135.2020

                                                   

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 27.10.2020r.

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020, poz. 283 ze zm.)

 

Starosta Grajewski

 

zawiadamia, że na wniosek RSE 1 Sp. z o. o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, została wydana w dniu 27.10.2020r. decyzja nr 232/2020 (znak sprawy WA.6740.135.2020) zatwierdzająca projekt budowlany budowy farmy fotowoltaicznej PV Grajewo o mocy wytwórczej do 1 MW na działce nr 3241 obręb 0001 Grajewo (woj. podlaskie, Miasto Grajewo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

          Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24, tel. 86273 84 69 w godzinach 7:30-15:30.

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Architektoniczno - Budowlany

Data wytworzenia: 2020-10-28

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2020-10-28

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2020-10-28