Ogłoszenie z dnia 2020-08-25 dotyczące rzeczoznawców majątkowych

Na podstawie Zarządzenia Nr 38//2020 Starosty Grajewskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz powoływania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych, dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Grajewskiego.

O wpis na listę rzeczoznawców może ubiegać się rzeczoznawca majątkowy, który spełni łącznie niżej wymienione warunki:

  1. przedstawi wniosek o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych powołanych przez Starostę Grajewskiego według załącznika nr 2 Regulaminu, wraz z podpisanym oświadczeniem w sprawie przetwarzania danych osobowych,
  2. oświadczenie o posiadaniu uprawnień rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej 3 lat,
  3. kopię świadectwa nadania uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości,
  4. aktualne, w dniu składania wniosku, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej (kopia polisy),
  5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie operatów szacunkowych (wycen nieruchomości) dla organów administracji publicznej w okresie ostatniego roku, poprzedzającego złożenie wniosku o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych, w ilości co najmniej 20 operatów szacunkowych na terenie województwa podlaskiego w postępowaniach administracyjnych, o których mowa w paragrafie 13 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
  6. pisemne oświadczenie, że jest przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

Wnioski o wpis na listę rzeczoznawców wraz z dokumentami należy składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie z dopiskiem „wpis na listę rzeczoznawców” lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo z dopiskiem „wpis na listę rzeczoznawców”.

Powołanie biegłego z listy rzeczoznawców majątkowych w danym postępowaniu administracyjnym następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Szczegółowe informacje zawarte są w Zarządzeniu Nr 38//2020 Starosty Grajewskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku. Wszelkich dodatkowych informacji w niniejszej sprawie udziela Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie, nr tel. 862738481.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Geodezji i Kartografii

Data wytworzenia: 2020-08-25

Wprowadzający: Artur Muczyński

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2020-08-25

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2020-08-25