Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 14.09.2017

Grajewo, dnia 14.09.2017 r.

WG.683.2.1.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

Starosty Grajewskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia

  i wypłaty odszkodowania za udział w wysokości 4/16 w  nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Stosownie do  art. 61 § 1, § 4, art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z  2017 r.,   poz. 1257) w związku  z  art. 12 ust. 4a  i  art. 18 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031)

zawiadamiam

o  wszczęciu z urzędu  postępowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty  odszkodowania za

utratę prawa własności udziału w wysokości 4/16 części   w nieruchomości obejmującej działkę nr 222/1 o powierzchni 0,0004 ha położonej w obrębie Koszarówka, gmina Grajewo, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Grajewo na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Grajewskiego Nr 8/2016 z dnia 30.09.2016 roku (decyzja stała się  ostateczna  dnia 08.11.2016 r.)  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w miejscowości Koszarówka” (nr WA.6740.37.5.2016).  

Ustalono, iż działka nr 222/1 o powierzchni 0,0004 ha powstała z podziału działki nr 222 o powierzchni 0,1070 ha na działki nr 222/1 o powierzchni 0,0004 ha i nr 222/2 o powierzchni 0,1066 ha.

W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez tut. urząd jako współwłaściciel nieruchomości oznaczonej jako działka nr 222 o powierzchni 0,1070 ha w wysokości  udziału  4/16 części figurował Ryszard Krasowski (osoba ta nie żyje, co potwierdza skrócony odpis aktu  zgonu nr 2004011/00/AZ/2015/897886 wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Grajewie), pozostali współwłaściciele to: Dominik Krasowski – udz.4/16, Tadeusz Stefan Krasowski – udz.4/16, Ewa Jadwiga Moćkun – udz.4/16.

W oparciu o art. 23 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami udział w wysokości 4/16 części w prawie własności nieruchomości obejmującej działkę nr 222/1 o powierzchni 0,0004 ha, położonej w obrębie Koszarówka gmina Grajewo, stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

W związku z  powyższym, wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, aby w terminie 7 dni  od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia zgłosili się i udokumentowali swoje prawa do części przedmiotowej nieruchomości do Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ulicy Strażackiej 6 B, pokój 8-9 w godzinach od 730 do 1530.

W przypadku nie zgłoszenia się ww osób ustalone  decyzją odszkodowanie zostanie przekazane do depozytu sądowego. 

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania (podania do wiadomości)  niniejszego zawiadomienia w siedzibie tut. urzędu.

Niniejsze zawiadomienie podlega wywieszeniu na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grajewie ul.Strażacka 6 B oraz umieszczeniu  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Geodezji i Kartografii

Data wytworzenia: 2017-10-02

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2017-10-02

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2017-10-02