Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

Uchwała Nr 212/811/18 Zarzadu Powiatu Grajewskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu grajewskiego


Od 2016 roku na terenie powiatu grajewskiego funkcjonuje program darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W I kwartale 2018r. adwokaci i radcowie prawni udzielili łącznie 78 nieodpłatnych porad prawnych.

Na terenie powiatu grajewskiego funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

Pierwszy Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony jest jeden dzień w tygodniu w każdej z lokalizacji:

 • w poniedziałki, w budynku Urzędu Gminy w Radziłowie, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w godzinach 8:00 – 12:00,
 • we wtorki, w budynku Zespołu Szkół Marszalka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn, w godzinach 8:00 – 12:00,
 • w środy, w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie gm. Grajewo, ul. Szkolna 1, w godzinach 10:00 – 14:00,
 • w czwartki, w budynku Urzędu Miasta w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w godzinach 8:00 – 12:00,
 • w piątki, w budynku Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, ul. Piaskowa 13, 19-222 Wąsosz, w godzinach 8:00 – 12:00.

Drugi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej funkcjonuje w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 74 c, 19- 200 Grajewo:

 • w poniedziałki w godzinach 8:00 – 12:00
 • we wtorki w godzinach 11:00 – 15:00
 • w środy w godzinach 11:00 - 15:00
 • w czwartki w godzinach 8:00 – 12:00
 • w piątki w godzinach 8:00 – 12:00

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Zadaniem prawników jest informowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach i obowiązkach osoby występującej o pomoc, wskazanie sposobów rozwiązania problemu, pomoc w sporządzeniu projektu pisma np. o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Nie udzielają natomiast porad z zakresu działalności gospodarczej, prawa celnego i handlowego.

Zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
 • kobietom w ciąży.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Data wytworzenia: 2018-07-12

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2018-12-12

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2018-07-12