Nieodpłatna Pomoc Prawna

INFORMACJA

W czwartek 1 października 2020 r. wznowione zostanie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa oraz mediacji w punktach zlokalizowanych
w powiecie grajewskim tj.

 1. Punkt w Grajewie zlokalizowany w  budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 74 C, czynny od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach: poniedziałek 11.30-15.30, wtorek-piątek 8.00-12.00
 2. Punkt mobilny (po jednym dniu w tygodniu na terenie każdej gminy za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):
 • poniedziałek, w budynku Urzędu Gminy w Radziłowie, Plac 500-lecia 14, 19-213  Radziłów, w godzinach 8.00 - 12.00,
 • wtorek, w budynku Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,  ul. Szczuki 1, 19-230  Szczuczyn, w godzinach 8.00 - 12.00,
 • środa, w  budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie gm. Grajewo, ul. Szkolna 1, w godzinach 10.00 - 14.00,
 • czwartek, w budynku Urzędu Miasta w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w godzinach 8.00 - 12.00,
 • piątek, w budynku Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, ul. Piaskowa 13, 19-222 Wąsosz,  w godzinach 8.00 - 12.00.

 

Niezmiennie istnieje możliwość uzyskania darmowej porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonicznie lub w trybie korespondencyjnym (drogą pocztową lub e-mailem).

W celu uzyskania pomocy prawnej należy dokonać zgłoszenia pod nr telefonu 86 273 84 60, e-mail: npp@starostwograjewo.pl ,ON-LINE pod linkiem lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6B. 

Osoba  uprawniona - która  w myśl  art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej podpisze oświadczenie, że nie  jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w jednym z wyżej wymienionych punktów otrzyma nieodpłatną pomoc prawną.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii
o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod wskazanym wyżej numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej lub listownie.

W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prawników, aby wejść do punktu konieczne jest zasłonięcie ust i nosa. Następnie będąc już w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy zdezynfekować ręce oraz zachować tzw. dystans społeczny tj. odległość 1,5-2m od innych osób.


 


INFORMACJA
O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE GRAJEWSKIM

 


 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r., poz.294), na terenie powiatu grajewskiego uruchomiono 2 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej tj.:

 1. Punkt w Grajewie zlokalizowany w  budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 74 C obsługiwany przez prawników wyłonionych przez Okręgowe Rady Adwokatów i Radców Prawnych, czynny od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach poniedziałek 11.30-15.30, wtorek-piątek 8.00-12.00
 2. Punkt mobilny (po jednym dniu w tygodniu na terenie każdej gminy za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy); obsługują prawnicy wyłonieni przez Fundację Gołębie Serce z siedzibą w Rzeszowie:
 • poniedziałek, w budynku Urzędu Gminy w Radziłowie, Plac 500-lecia 14, 19-213  Radziłów, w godzinach 8.00 - 12.00,
 • wtorek, w budynku Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,  ul. Szczuki 1, 19-230  Szczuczyn, w godzinach 8.00 - 12.00,
 • środa, w  budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie gm. Grajewo, ul. Szkolna 1, w godzinach 10.00 - 14.00,
 • czwartek, w budynku Urzędu Miasta w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w godzinach 8.00 - 12.00,
 • piątek, w budynku Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, ul. Piaskowa 13, 19-222 Wąsosz,  w godzinach 8.00 - 12.00.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuja osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej - art 4 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r o nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Nieodpłatna mediacja  świadczona jest tylko w czwartki (poza dniami wolnymi od pracy) w godz. 8:00-10:00 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 86 273 84 60;  e-mailem: npp@starostwograjewo.pl ,ON-LINE pod linkiem lub w formie papierowej drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6 B; 19-200 Grajewo.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielania nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o których mowa w art. 8 ust.8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się zasobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoba, która zgłosi uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa staroście, w formie papierowej lub elektronicznej:

- pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

- wskazuje okoliczności to uzasadniające oraz dostępne środki porozumiewania się na odległość.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

ZAKRES UDZIELANEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

   Zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

   Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie grajewskim

Karta informacyjna poradnictwa - Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Data wytworzenia: 2018-07-12

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2020-09-30

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2018-07-12