Wykaz ewidencji i rejestrów prowadzonych w poszczególnych wydziałach

Wydział Organizacyjny

 • Rejestr uchwał Rady Powiatu
 • Rejestr interpelacji i wniosków radnych
 • Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
 • Rejestr uchwał Zarządu Powiatu
 • Rejestr aktów prawa miejscowego i aktów normatywnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
 • Rejest zamówień publicznych
 • Rejestr umów na realizację usług komunalnych
 • Rejestr umów w zakresie realizacji zadań powiatu i monitorowania ich wykonania
 • Rejestr porozumień powiatu z  organami administracji państwowej lub samorządowej
 • Rejest umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych

Podstawa prowadzenia
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu. W/w rejestry prowadzone są w układzie kadencyjnym.

Zasady udostępniania
Rejestry są udostępniane wg zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej w siedzibie Starostwa, w godzinach urzędowania.

 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w Grajewie

Rejestry:

 • rejestr pojazdów ( elektronicznie),
 • rejestr wydanych dowodów rejestracyjnych ( elektronicznie),
 • rejestr wydanych pozwoleń i tablic tymczasowych ( elektronicznie),
 • rejestr wydanych nalepek kontrolnych ( elektronicznie),
 • rejestr wydanych znaków legalizacyjnych ( elektronicznie),
 • rejestr skasowanych tablic rejestracyjnych (pisemnie),
 • rejestr zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych ( elektronicznie i pisemnie),
 • rejestr wydanych kart pojazdu ( elektronicznie),
 • rejestr nadanych numerów identyfikacyjnych w pojeździe ( pisemnie),
 • rejestr wydanych uprawnień ( elektronicznie),
 • rejestr osób bez uprawnień (pisemnie)
 • rejestr wydanych międzynarodowych praw jazdy ( pisemnie),
 • rejestr zatrzymanych praw jazdy ( elektronicznie i pisemnie),
 • rejestr osób mających zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu (elektronicznie i pisemnie),
 • rejestr osób skierowanych na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji (elektronicznie i pisemnie),
 • rejestr osó skierowanych na badanie lekarskie (elektronicznie i pisemnie),
 • rejestr dłużników alimentacyjnych (pisemnie),
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (pisemnie),
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (pisemnie).
 • rejestr wydanych kart parkingowych (pisemnie)

Ewidencje:

 • centralna Ewidencja Kierowców ( elektronicznie),
 • centralna Ewidencja Pojazdów ( elektronicznie).

Archiwa:

 • akta kierowców,
 • akta pojazdów.

Zasady udostępniania:

 1. Dane i informacje udostępniane są z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 2. Dane i informacje udostępniane są następującym podmiotom o ile są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań na pisemny uzasadniony wniosek : Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Urzędowi Ochrony Państwa, Wojskowym Służbom Informacyjnym, sądom, prokuraturze, organom inspekcji celnej, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, starostom.
 3. Dane i informacje udostępniane są także na wniosek właściciela którego one dotyczą.
 4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może udostępnić dane lub informacje osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, jeśli wykaże swój uzasadniony interes - za odpłatnością
 5. Dane i informacje zgromadzone w ewidencji mogą na pisemny uzasadniony wniosek być udostępnione do celów komercyjnych, statystycznych lub badawczych w sposób wykluczający identyfikację osób lub pojazdów.

 

Wydział Architektoniczno-Budowlany

Rejestry:

 • Rejestr wniosków o pozwoleniu na budowę.
 • Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Rejestr wniosków o pozwoleniu na rozbiórkę.
 • Rejestr decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
 • Rejestr wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Ewidencje:

 • Ewidencja zgłoszeń o których mowa w art. 30 Prawa budowlanego.

 

Wydział Geodezji i Kartografii

Rejestry:

 • Rejestr cen i wartości nieruchomości – informacja wydawana na pisemny wniosek rzeczoznawcom majątkowym w celu szacowania nieruchomości i taksacji.
 • Rejestr wieczystych użytkowników w formie pisemnej.
 • Rejestr gruntów podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu w formie pisemnej.
 • Rejestr gruntów stanowiących zasób Skarbu Państwa i rejestr gruntów stanowiących zasób powiatowy i prowadzenie spraw z tym związanymi – w formie pisemnej.

Ewidencje:

 • Ewidencja gruntów i budynków – informacja jawna, ogólnodostępna z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych, wydawana na pisemny wniosek zainteresowanych.

Archiwa:

 • Zasób Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – informacje zasobu użytkowego wydawane na pisemny wniosek osobom zainteresowanym; informacje zasobu bazowego wydawane wykonawcom na podstawie zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych oraz prowadzenie posiedzeń Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Powiatowych i wydawanie stosownych opinii w tych sprawach (koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu).

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Rejestry:

 • Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
 • Rejestr wydanych kart wędkarskich.
 • Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów.
 • Elektroniczny publicznie dostępny wykaz zawierający informacje o środowisku i jego ochronie: Ekoportal.

Ewidencje:

 • CEIDG

Archiwa:

 • Archiwum geologiczne.
   

Wydział Spraw Społecznych

Ewidencje:

 • Ewidencja szkół i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie powiatu grajewskiego

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydziały Starostwa Powiatowego w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2012-11-12

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2013-04-23

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2012-11-12