1. Wydział Geodezji i Kartografii wykonuje w szczególności zadania w zakresie:
 • prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • zakładania osnów szczegółowych,
 • zakładania i aktualizowania mapy zasadniczej,
 • sprawowania kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów, obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • udostępniania rzeczoznawcom majątkowym danych zawartych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
 • prowadzania powszechnej taksacji nieruchomości,
 • podziału i rozgraniczenia nieruchomości,
 • ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • gospodarowania nieruchomościami Powiatu.
 1. Wydział Geodezji i Kartografii realizuje zadania i kompetencje Starosty i powiatu wynikające w szczególności z następujących ustaw:
 • z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
 • z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • z dekretu z dnia 6 września 1944 r. PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej,
 • z dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
 • z dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym,
 • z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
 • z ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych,
 • z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,
 • z ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym,
 • z ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • z ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 • z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 • z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • z ustaw regulujących oddawanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedawanie kościelnym osobom prawnym gruntów Skarbu Państwa lub Powiatu – 8 ustaw szczególnych,
 • z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • z ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych,
 • z ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2017-12-28

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2009-09-29

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2017-12-28

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2009-09-29