Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja


Zgodnie z ustawą   z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz.1255), na terenie powiatu grajewskiego  uruchomiono dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej tj.:
•    punkt w Grajewie zlokalizowany  w Klubie Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B.
•    punkt  w Szczuczynie  zlokalizowany w  Urzędzie Miasta.
Punkty są czynne w każdy dzień tygodnia ( za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od  pracy ) w godz. 12.00 -16.00.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej  mogą skorzystać osoby, które spełniają warunki określone w w/w ustawie. Zgodnie z ustawą  nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:
•    której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm. i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
•    która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
•    która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r.
           poz. 693), lub
•    która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
•    która nie ukończyła 26 lat, lub
•    która ukończyła 65 lat, lub
•    która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

W I półroczu 2016r. w punkcie Grajewie  adwokaci  i radcowie prawni udzielili porad prawnych 109 osobom, a w punkcie w Szczuczynie 39 osobom.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Antoni Milewski

Data wytworzenia: 2016-08-03

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2016-08-03

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2016-08-03