Ogłoszenie z dnia 2016-01-07 - Informacja Starosty Grajewskiego

Data 2016-01-07
Tytuł Informacja Starosty Grajewskiego z dnia 07-01-2016
STAROSTA GRAJEWSKI

 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 114 ust. 3 i ust. 4, art. 124 ust. 1 i art. 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

 

INFORMUJE

 

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z niżej opisanych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu – Twierdzy 8, 19-110 Goniądz zezwolenia w drodze decyzji na zajęcie części niżej opisanych nieruchomości w celu wykonania obiektów infrastruktury technicznej obejmujących remont jazu żelbetowego wraz z obiektami towarzyszącymi na rzece Ełk z uzupełnieniem o urządzenia umożliwiające przemieszczanie sprzętu pływającego, przebudowę odcinka ujściowego rowu przyskarpowego, przejmującego wody filtrujące pod lewobrzeżnym obwałowaniem rzeki Ełk powyżej jazu, wykonanie ujęcia brzegowego i dwudzielnego kanału ziemnego stałego i okresowego zasilania w wodę koryta rzeki Martwy Ełk, w tym budowa odcinka kanału otwartego dla stałego zasilania, uformowanie kanału okresowego zasilania dla przeprowadzenia impulsów wezbraniowych poprzez obustronne ogroblowanie pasa terenu wzdłuż kanału stałego zasilania oraz budowa dwóch przepławek ryb – łączącej rzekę Ełk z korytem Martwego Ełku i łączącej Kanał Rudzki poprzez odcinek ujściowy Kanału Kuwasy z rzeką Ełk powyżej jazu, budowę przepustu w ciągu drogi umożliwiającej dojazd do miejscowości położonych powyżej węzła oraz budowę syfonu na Kanale Kuwaskim pod kanałem:

  1. nieruchomość położona na terenie obrębu ewidencyjnego 0041 Sojczyn Grądowy gmina Grajewo powiat grajewski województwo podlaskie, oznaczona jako działki Nr 144/1 o powierzchni 0,5030 ha i Nr 144/2 o powierzchni 0,0066 ha. W operacie ewidencji gruntów jako właściciel wpisany jest Heronim Ziemkowski syn Władysława i Pauliny (nie żyje).

  2. nieruchomość położona na terenie obrębu ewidencyjnego 0041 Sojczyn Grądowy gmina Grajewo powiat grajewski województwo podlaskie, oznaczona jako działki Nr 141 o powierzchni 0,4670 ha i Nr 277 o powierzchni 0,02 ha. W operacie ewidencji gruntów jako właściciel wpisany jest Bolesław Jan Kołakowski syn Władysława i Anastazji (nie żyje).

  3. nieruchomość położona na terenie obrębu ewidencyjnego 0041 Sojczyn Grądowy gmina Grajewo powiat grajewski województwo podlaskie, oznaczona jako działki Nr 138 o powierzchni 0,9555 ha i Nr 274 o powierzchni 0,04 ha. W operacie ewidencji gruntów jako właściciel wpisany jest Tadeusz Kosobucki syn Antoniego i Anny (nie żyje).

  4. nieruchomość położona na terenie obrębu ewidencyjnego 0041 Sojczyn Grądowy gmina Grajewo powiat grajewski województwo podlaskie, oznaczona jako działki Nr 140 o powierzchni 0,4852 ha i Nr 276 o powierzchni 0,02 ha. W operacie ewidencji gruntów jako właściciel wpisany jest Władysław Orzechowski syn Adama i Ewy (nie żyje).

Wydanie na podstawie art. 124a w związku z art. 124 ust. 1a cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie ww. nieruchomości nastąpi z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Osoby, którym przysługują określone przepisami prawa rzeczowe w stosunku do w/w nieruchomości proszone są o zgłaszanie tych praw w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo pokój Nr 8-9 w godzinach 730-1530.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 

Grajewo, dnia 2016-01-07

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Geodezji i Kartografii

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lamirowski

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data wprowadzenia: 2016-01-07

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2016-01-07

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2016-01-07