Zamówienie Nr 319985 - 2010 z dnia 2010-11-10 - Dokonanie szacunków działek na terenie powiatu grajewskiego

Tytuł Dokonanie szacunków działek na terenie powiatu grajewskiego
Numer 319985 - 2010
Data wydania 2010-11-10

Grajewo: Dokonanie szacunków działek na terenie powiatu grajewskiego
Numer ogłoszenia: 319985 - 2010; data zamieszczenia: 10.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Grajewie , ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 84 63, faks 86 273 84 62.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.starostwograjewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokonanie szacunków działek na terenie powiatu grajewskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szacunków działek położonych na terenie powiatu grajewskiego. Operaty szacunkowe należy wykonać zgodnie z Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651,), Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny i trybu sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dokonanie szacunków działek na terenie powiatu grajewskiego. Dotyczy dokonania szacunku działek Nr 22/1, Nr 23/1, Nr 24/1, Nr 36/2, Nr 37/1, Nr 38/1, Nr 39/1, Nr 40/1, Nr 41/1, Nr 219/1, Nr 215/1, Nr 220/1, Nr 221/1, Nr 216/1, Nr 217/1, Nr 218/1, Nr 222/1, Nr 229/3, Nr 266/5, Nr 267/1 położonych na terenie obrębu Konopki - Awissa gmina Radziłów, Nr 81/3, Nr 91/4, Nr 92/1, Nr 93/1, Nr 95/2, Nr 96/1, Nr 107/1 położonych na terenie obrębu Kramarzewo gmina Radziłów, które z mocy prawa staną się własnością Powiatu Grajewskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w celu ustalenia kwoty odszkodowania za w/w działki Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy dokonanie szacunków działek na terenie powiatu grajewskiego. Dotyczy dokonania szacunku działek Nr 3140/6, Nr 3237/2, Nr 3301/25, Nr 3301/27, Nr 3301/29, Nr 3541/2 położonych na terenie obrębu miasta Grajewo, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Grajewskiego na podstawie decyzji Starosty Grajewskiego z dnia 20.11.2009 r. Nr WA. 7332 - 11 / 09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w celu ustalenia kwoty odszkodowania za w/w działki. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy dokonanie szacunków działek na terenie powiatu grajewskiego. Dotyczy dokonania szacunku działek Nr 777/1, Nr 806/11, Nr 834/1 położonych na terenie obrębu Białaszewo gmina Grajewo, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Grajewskiego na podstawie decyzji Starosty Grajewskiego z dnia 15.09.2010 r. Nr WA. 7332 - 4 / 10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w celu ustalenia kwoty odszkodowania za w/w działki. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy dokonanie szacunków działek na terenie powiatu grajewskiego. Dotyczy dokonania szacunku działek Nr 2058/2,Nr 4812/3, Nr 4816/1 położonych na terenie obrębu miasto Grajewo, które z mocy prawa stały się własnością Miasta Grajewo na podstawie decyzji Starosty Grajewskiego z dnia 15.09.2010 r. Nr WA. 7332 - 2 / 10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w celu ustalenia kwoty odszkodowania za w/w działki. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy dokonanie szacunków działek na terenie powiatu grajewskiego. Dotyczy dokonania szacunku działek Nr 1138/1, Nr 1465/1, Nr 1163/1, Nr 1164/1, Nr 1165/1, Nr 1170/1, Nr 1171/1, Nr 1172/1, Nr 1173/1, Nr 1174/1, Nr 1175/1, Nr 1289/1, Nr 1292/3, Nr 1293/1, Nr 1313/1, Nr 1326/1, Nr 1329/2, Nr 1331/2, Nr 1332/2, Nr 1333/1, Nr 1334/1, Nr 1335/1, Nr 1337/1, Nr 1338/1, Nr 1339/6, Nr 1340/3, Nr 1341/1, Nr 1342/1, Nr 1344/1, Nr 1345/1, Nr 1291/2 położonych na terenie obrębu Radziłów gmina Radziłów, które z mocy prawa staną się własnością Gminy Radziłów na podstawie decyzji Starosty Grajewskiego z dnia 23.09.2010 r. Nr WA. 7332 - 6 / 10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w celu ustalenia kwoty odszkodowania za w/w działki. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 6 dotyczy dokonanie szacunków działek na terenie powiatu grajewskiego. Dotyczy dokonania szacunku działek Nr 1416/2, Nr 1418/2, Nr 1420/2, Nr 1422/2, Nr 1424/2, Nr 1426/2, Nr 1428/2, Nr 1430/2, Nr 1432/2, Nr 1435/2, Nr 1437/2, Nr 1439/2, Nr 1441/2, Nr 1443/2, Nr 1469/2, Nr 1471/2, Nr 1473/2, Nr 1475/2, Nr 1481/2, i Nr 1519/1 położonych na terenie obrębu Łoje - Awissa gmina Radziłów, które z mocy prawa staną się własnością Powiatu Grajewskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w celu ustalenia kwoty odszkodowania za w/w działki. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 7 dotyczy dokonanie szacunków działek na terenie powiatu grajewskiego. Dotyczy dokonania szacunku działek Nr 1650/10, Nr 1655/3, Nr 1658/4 położonych na terenie obrębu miasto Grajewo w celu ustalenia ich wartości prawa własności i wartości prawa użytkowania wieczystego w związku z planowaną sprzedażą..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starostwograjewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B 19-200 Grajewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2010 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B 19-200 Grajewo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Administracja samorządowa

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-11-10

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-11-10

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-11-10