Zmiana tresci SIWZ z dnia 2010-02-09 - Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" - odcinek ul. Elewatorskiej od km rob. 0+000 do km rob. 0+732,5 łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Robotniczą od km 0+929 do km 1+000 na długości 803,5 m, Nazwa zadania II: "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - budowa ulicy Robotniczej (odcinek przejściowy od km 0+820,00 do km 0+929,00).

Data 2010-02-09
Tytuł Zmiana treści SIWZ

 

Grajewo 2010-02-09.

WO.3431-1/10

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: WO.3431-1/10. Postępowanie obejmuje dwa zadania.: Nazwa zadania I: I: "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" - odcinek ul. Elewatorskiej od km rob. 0+000 do km rob. 0+732,5 łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Robotniczą od km 0+929 do km 1+000 na długości 803,5 m, Nazwa zadania II: "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - budowa ulicy Robotniczej (odcinek przejściowy od km 0+820,00 do km 0+929,00).

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) Zamawiający Zarząd Powiatu Grajewskiego, ul. Strażacka 6 B, 19-200 Grajewo woj. podlaskie, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W wyniku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a kosztorysem ofertowym Zadania II - Element 3 „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - ul. Robotnicza -odcinek przejściowy od km 0+820,00 do km 0+929,00” – branża drogowa- stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ zmianie ulega treść niżej wymienionych punktów tegoż kosztorysu:

  1. Punkt 1.2 „Roboty przygotowawcze” otrzymuje brzmienie: 1.2. KNNR 1-0113-01 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 15 cm w ilości 756 m2.

  2. Punkt 8.8 „Elementy ulic” otrzymuje brzmienie: 8.8. KNNR 6-0309-0304a Nawierzchnia z betonu asfaltowego, wartswa ścieralna gr 5cm w ilości 247m2.

 

Powyższe informacje są obligatoryjne dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

Jarosław Augustowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-02-09

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-02-09

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-02-09