Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 2010-02-09 Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- odcinek ul. Elewatorskiej od km rob. 0+000 do km rob. 0+732,5 łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Robotniczą od km 0+929 do km 1+000 na długości 803,5 m, Nazwa zadania II: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - budowa ulicy Robotniczej (odcinek przejściowy od km 0+820,00 do km 0+929,00).

Data 2010-02-09
Tytuł Wyjaśnienia treści SIWZ

Grajewo, 2010-02-09

 

WO.3431-1/10

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WO.3431-1/10. Nazwa zadania: Nazwa zadania I: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- odcinek ul. Elewatorskiej od km rob. 0+000 do km rob. 0+732,5 łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Robotniczą od km 0+929 do km 1+000 na długości 803,5 m, Nazwa zadania II: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - budowa ulicy Robotniczej (odcinek przejściowy od km 0+820,00 do km 0+929,00).

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierające następujące pytania:

1. Czy przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej na ulicy Elewatorskiej i ulicy Robotniczej należy przewidzieć wymianę gruntu do zasypywania wkopu?

Jeśli tak, to w którym miejscu zostało to ujęte w przedmiarze?

 

informujemy:

 

Ad. 1. Zasypanie wykopu należy wykonać zgodnie z pkt 1.13 opisu technicznego dokumentacji technicznej gruntem rodzimy, z wyłączeniem strefy niebezpiecznej i zasypania studni. Ewentualne rozwiązania alternatywne przewidziane w tym fragmencie opisu technicznego mogą zostać zastosowane w trybie zamówień dodatkowych, po ustaleniu istnienia podstaw do ich udzielenia.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

 

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

Jarosław Augustowski

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-02-09

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-02-09

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-02-09