Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 2010-02-09 Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- odcinek ul. Elewatorskiej od km rob. 0+000 do km rob. 0+732,5 łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Robotniczą od km 0+929 do km 1+000 na długości 803,5 m, Nazwa zadania II: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - budowa ulicy Robotniczej (odcinek przejściowy od km 0+820,00 do km 0+929,00).

Data 2010-02-09
Tytuł Wyjaśnienia treści SIWZ

WO.3431-1/10

Grajewo, 2010-02-09

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WO.3431-1/10. Nazwa zadania: Nazwa zadania I: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- odcinek ul. Elewatorskiej od km rob. 0+000 do km rob. 0+732,5 łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Robotniczą od km 0+929 do km 1+000 na długości 803,5 m, Nazwa zadania II: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - budowa ulicy Robotniczej (odcinek przejściowy od km 0+820,00 do km 0+929,00).

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierające następujące pytania:

1. W § 8 pkt 5 wzoru umowy oraz w SIWZ rozdział XII pkt widnieje zapis który brzmi:

„Wykonawca pokrywa koszty związane z zajęciem pasa drogowego w czasie trwania budowy oraz związane z wyłączeniem energii elektrycznej”

Proszę o wyjaśnienie:

- czy Zamawiający pomimo przekazania placu budowy do realizacji własnego zadania będzie obciążał Wykonawcę za zajęcie pasa drogowego i Wykonawca winien te koszty uwzględnić w wyliczyć wartość robót?

- czy Zamawiający odstąpi od naliczenia powyższych należności,

2. SIWZ rozdział XII pkt 14 i 15 omawia sposób rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych natomiast w zmodyfikowanym wzorze umowy zapisy dotyczące rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych zostały usunięte, a zapis § 5 pkt 2 mówi, że: „końcowa wartość przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego, opartego na obmiarze wykonanych robót…”. Zapis § 5 pkt 3 brzmi: „Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji technicznej jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej…”.

Proszę o wyjaśnienie:

- czy należy rozumieć zapis § 5 pkt 3 jak wartość ryczałtową nie uwzględniającą robót dodatkowych?

- czy roboty dodatkowe i zamienne rozliczane będą tak jak zapisano w SIWZ rozdział XII pkt 14 i 15?

 

3. SIWZ D.07.02.01 Oznakowanie poziome nie określa jaki rodzaj oznakowania pionowego należy wykonać.

Proszę o podanie:

- wielkości znaków, czy mają to być znaki nieodblaskowe, odblaskowe, jakiej generacji.

4. SIWZ D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów pkt 5 ppk 5.2 nie precyzuje czyją własnością stają się elementy dróg pochodzące z rozbiórki takie jak np. płyty lotniskowe żelbetowe, krawężnik, płytki chodnikowe.

Proszę o wyjaśnienie:

- czyją własnością staje się materiał pochodzący z rozbiórki?

informujemy:

 

Ad. 1. Zamawiający nie będzie obciążał Wykonawcy za zajęcia pasa drogowego, i Wykonawca nie powinien uwzględniać kosztów z tego tytułu w wyliczeniu wartości robót. Zgodnie z art. 40 ust. 1 i 3 ustawy o drogach publicznych tylko za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg pobiera sie opłatę.

Ad. 2. Zapis § 5 pkt 3 umowy nie zmienia kosztorysowego sposobu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Roboty dodatkowe zlecane będą na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5) prawa zamówień publicznych na roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym, rozliczane będą zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XII SWIZ.

Ad. 3. Oznakowanie poziome : znaki wielkości "średnie", odblaskowe folia odblaskowa typ 1, z wyjątkiem znaków A-7, B-20, D-6, D-6a i D-6b dla których należy zastosować folię odblaskową typ 2.

Ad. 4. Materiał pochodzący z rozbiórki staje się własnością Zamawiającego.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

 

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

____________________________________

Jarosław Augustowski

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-02-09

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-02-09

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-02-09