Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 2010-02-09 Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- odcinek ul. Elewatorskiej od km rob. 0+000 do km rob. 0+732,5 łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Robotniczą od km 0+929 do km 1+000 na długości 803,5 m, Nazwa zadania II: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - budowa ulicy Robotniczej (odcinek przejściowy od km 0+820,00 do km 0+929,00).

Data 2010-02-09
Tytuł Wyjaśnienia treści SIWZ

WO.3431-1/10

Grajewo, 2010-02-09

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WO.3431-1/10. Nazwa zadania: Nazwa zadania I: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- odcinek ul. Elewatorskiej od km rob. 0+000 do km rob. 0+732,5 łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Robotniczą od km 0+929 do km 1+000 na długości 803,5 m, Nazwa zadania II: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - budowa ulicy Robotniczej (odcinek przejściowy od km 0+820,00 do km 0+929,00).

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierające następujące pytania:

1. SST D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów nie określa sposobu zagospodarowania pozyskanego z wycinki drewna, proszę o wyjaśnienie:

- czyją własność stanowi pozyskany surowiec Zamawiającego czy też Wykonawcy ?

- jeżeli miałaby to być własność Zamawiającego to kto i na czyj koszt oszacuje jaką ilość drewna należy pozyskać z wycinki i przekazać Zamawiającemu?

2. W SST D.07.01.01 Oznakowanie poziome w pkt 8.4 wyszczególniono okresy gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego, które na odcinkach przejść przez miejscowości wynosi 6 miesięcy, a przejść dla pieszych 3 miesiące, a w przypadku nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż 1 rok udzielanie gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe wymalowane farbami nie jest wskazane.

- proszę o wyjaśnienie czy w kalkulacji na wykonanie oznakowania poziomego należy uwzględnić wielokrotność malowania w okresie gwarancji 48 miesięcy czy też Zamawiający wyłączy z 48 miesięcznego okresu gwarancji oznakowanie poziome?

informujemy:

 

 

Ad 1. Pozyskany z wycinki drewna surowiec pozostaje własnością Zamawiającego.

Ad. 2. W kalkulacji na wykonanie oznakowania poziomego należy uwzględniać wielokrotność malowania w okresie 48 miesięcznej gwarancji.

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

____________________________________

Jarosław Augustowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-02-09

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-02-09

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-02-09