Ogłoszenie z dnia 2010-03-22 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-dostawy

Data 2010-03-22
Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-dostawy

Grajewo: zakup masy bitumicznej na zimno i emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 wraz z dostawą do zamawiającego
Numer ogłoszenia: 79944 - 2010; data zamieszczenia: 22.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60700 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup masy bitumicznej na zimno i emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 wraz z dostawą do zamawiającego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część 1 zakup masy bitumicznej na zimno w ilości 50 ton wraz z dostawą do Zamawiającego o następujących parametrach: uziarnienie od 0 do 10 mm o zawartości lepiszcza od 4,2 do 6,0 %, możliwość stosowania w temperaturze otoczenia od - 100 C do + 400 C. Dostawy masy bitumicznej na zimno będą odbywać się sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego transportem własnym Wykonawcy w partiach po 10 ton. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować dostawę w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia. Zamawiający przewiduje zakup masy sukcesywnie w ciągu trwania u Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do każdej dostawy masy bitumicznej, deklaracji zgodności z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że masa bitumiczna na zimno odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym (aktualna aprobata techniczna, świadectwo zgodności itp..). Część 2 zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowek K1-65 wraz z dostawą do zamawiającego w ilości 30 ton o zawartości lepiszcza 65 %. Dostawy emulsji asfaltowej będą odbywać się sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego transportem własnym Wykonawcy w partiach po 5 ton. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować dostawę w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga by oferowane dostawy spełniały wymagania normy EmA-99. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy deklarację zgodności z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że emulsja asfaltowa odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym (aktualna aprobata techniczna, świadectwo zgodności itp..)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: zakup masy bitumicznej na zimno w ilości 50 ton wraz z dostawą do Zamawiającego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRD w Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 30500,00

Oferta z najniższą ceną: 30500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30500,00

Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowek K1-65 wraz z dostawą do zamawiającego w ilości 30 ton

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRD w Ełku Sp. z o.o, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 54534,00

Oferta z najniższą ceną: 54534,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54534,00

Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-03-22

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-03-22

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-03-22