Ogłoszenie z dnia 2010-04-15 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

Data 2010-04-15
Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Grajewo: Przetarg obejmuje dwa zadania. Nazwa zadania I: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - odcinek ul. Elewatorskiej od km rob. 0+000 do km rob. 0+732,5 łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Robotniczą od km 0+929 do km 1+000 na długości 803,5 m, Nazwa zadania II: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - budowa ulicy Robotniczej (odcinek przejściowy od km 0+820,00 do km 0+929,00)

Numer ogłoszenia: 106160 - 2010; data zamieszczenia: 15.04.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 19926 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Grajewskiego, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 2738479, 2738463, faks 0-86 2738462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg obejmuje dwa zadania. Nazwa zadania I: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - odcinek ul. Elewatorskiej od km rob. 0+000 do km rob. 0+732,5 łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Robotniczą od km 0+929 do km 1+000 na długości 803,5 m, Nazwa zadania II: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - budowa ulicy Robotniczej (odcinek przejściowy od km 0+820,00 do km 0+929,00).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie I: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - odcinek ul. Elewatorskiej od km rob. 0+000 do km rob. 0+732,5 łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Robotniczą od km 0+929 do km 1+000 na długości 803,5 m, A.BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA A.1. Kolektor główny I. Roboty przygotowawcze 1.Roboty pomiarowe w terenie równinnym i projekt organizacji ruchu - 0,76 km, II. Roboty drogowe rozbiórkowe 2.Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10cm - 740 m2. 3.Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm - 8 m2. 4.Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 50 m 5.Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm - 740 m 2 6.Transport asfaltu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odleg. do 10 km- wywóz asfaltu wraz z utylizacją - 74 m3 III. Roboty ziemne - wykopy i podsypka wraz z wykonaniem demontażu rur 7.Wykopy oraz przekopy wykonane mechanicznie na odkład wraz z umieszczeniem ścian wykopu oraz wykonaniem podłoża pod kanały wraz z umocnieniem skarp wykopów i zabezpieczeniem miejsc wykopów - 3295,32 m3 8.Wykopy liniowe ręczne o ścianach pionowych wykonane na odkład wraz z umocnieniem ścian wykopów oraz wykonaniem podłoża pod kanały wraz z umocnieniem skarp wykopów i zabezpieczeniem miejsc wykopów - 366,15 m3 IV. Pompowanie wody z wykopów i odwodnienie wykopów 9.Pompowanie wody wraz z wykonaniem podsypki filtracyjnej drenażu rurowego i wykonaniem studzienki rewizyjnej - 48 godz. V. Roboty demontażowe 10.Demontaż studni rewizyjnych 1200mm - 10 kpl. 11.Demontaż rurociągu o średnicy 1200mm - 95 m 12.Demontaż rurociągu o średnicy 600mm - 55 m 13.Demontaż rurociągu o średnicy 500mm - 50 m 14.Demontaż rurociągu o średnicy 300mm - 80 m 15.Demontaż rurociągu o średnicy 200mm - 84 m 16.Demontaż studzienek ściekowych o średnicy 500mm - 15 kpl. 17.Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odleg. do 10 km - 8 m3 VI.Kanały i studzienki kanalizacji deszczowej 18.Wykonanie kanału deszczowego z rur poliestrowych o średnicy 1200mm wraz z podłączeniem do studzienek rewizyjnych wraz z łączeniem rur - 72,23m 19.Wykonanie kanału deszczowego z rur P.P. karbowanych o średnicy 600mm wraz z podłączeniem do studzienek rewizyjnych - 122,23m 20.Wykonanie kanału deszczowego z rur P.P. karbowanych o średnicy 500mm wraz z podłączeniem do studzienek rewizyjnych - 181m 21.Wykonanie kanału deszczowego z rur P.P. karbowanych o średnicy 400mm wraz z podłączeniem do studzienek rewizyjnych - 7,48m 22.Wykonanie kanału deszczowego z rur P.P. karbowanych o średnicy 300mm wraz z podłączeniem do studzienek rewizyjnych - 367,19m 23.Wykonanie kanału deszczowego z rur P.P. karbowanych o średnicy 200mm wraz z podłączeniem do studzienek rewizyjnych - 10,57m 24.Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - 1 studnia 25.Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - 3 studnie 26.Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200mm - 13 studni 27.Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1500mm - 8 studni 28.Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 2500mm - 1 studnia 29.Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 3000mm - 1 studnia 30.Osadnik V=2 m 3 wraz z kosztami zakupu i dowozu 1 studnia 31.Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm-przejście szczelne 4 szt. 32.Przejście przez ścianę betonową dla rur o śr.300 - 26 szt. 33.Przejście przez ścianę betonową dla rur o śr. 1200 mm-uszczelnienie łańcuchowe typu EU 7 - 3 szt. 34.Przejście przez ścianę betonową dla rur o śr. 600 mm - 7 szt. 35.Przejście przez ścianę betonową dla rur o śr. 500 mm - 10 szt. 36.Przejście przez ścianę betonową dla rur dn 400 - 5 szt. 37.Wykonanie próby szczelności kanałów rurowych odc. próbny - 27 odc. VII. Wylot betonowy 38.Wykonanie wylotu kanału deszczowego mieszanką betonową wraz z wykonaniem deskowania i wykonaniem zbrojenia i założeniem kraty - 0,73 m3 39.Obrukowanie wylotu kanału deszczowego na podsypce cementowo-piaskowej wraz z umocnieniem skarp, darniowania skarp i oczyszczaniem rowu - 15 m2 VIII. Inwetaryzacja geodezyjna 40.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kanału deszczowego - 1szt. IX. Zasypanie wykopów 41.Wykonanie obsypki i nadsypki rur z materiałów sypkich - 408,62 m3 42.Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m - 9 kpl 43.Zasypanie wykopów po kanalizacji przy użyciu spycharek - 2548,04 m3 44.Zasypanie wykopów z przerzutem na odległość 3m i zagęszczeniem - 366,15 m3 45.Odwóz nadmiaru urobku gruntu z wykopu na odległość 10 km - 427,92 m3 X. Roboty drogowe-odtworzeniowe 46.Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 80% materiału z odzysku - 8m2 47.Wykonanie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 80% materiału z odzysku - 50m 48.Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych grubość 8 cm - 740 m2 49.Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna grubość 3 cm -740m2 50.Wykonanie górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 5 cm - 740 m2 51.Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm - 740 m2 A.2. Przykanaliki z wpustami deszczowymi 52.Roboty pomiarowe 53.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,25 km II. Roboty drogowe - rozbiórkowe 54.Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych o grubości 10 cm- 190m 2 55.Rozebranie podbudowy z kruszywa grubość 20 cm z odwozem materiałów z rozbiórki na odl. 10 km - 190 m2 III. Roboty ziemne 56.Wykopy oraz przekopy wykonanie wykopów na odkład wykonane mechaniczne wraz z umocnieniem - 460,7 m3 57.Wykopy liniowe o szer. od 0,8÷ 2,5m wykonane ręcznie wraz z umocnieniem wykopów i wykonanie podłoża pod kanały- 51,19 m3 IV. Kanały i studzienki 58.Wykonanie przykanalików z rur P.P. o średnicy 200mm wraz z podłączeniem do studzienek ściekowych i studni rewizyjnych - 249,27 m 59.Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem o średnicy 500mm - 36 szt. 60.Wykonanie próbnej wodnej szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm - 36 odc. V. Inwentaryzacja geodezyjna 61.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt. 1 VI. Zasypanie wykopów 62.Obsypka i nadsypka rur z materiałów sypkich o grubości 30 cm - 116,81 m3 63.Zasypanie wykopów po wykopach pod przykanaliki i studzienki ściekowe - 286,66 m3 64.Roboty ziemne, odwóz nadmiaru gruntu z wykopów na odległość 10 km - 57,23 m3 65.Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem -51,19 m3 66. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład.-odwóz urobku - 57,23 m3 VII. Roboty drogowe odtworzeniowe 67.Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubość 8 cm - 190 m2 68.Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - 190 m2 69.Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grubość 5 cm - 190 m2 70.Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grubość 15 cm - 190 m2 B. BRANŻA WODOCIĄGOWA - SIEĆ WODOCIĄGOWA I. Roboty przygotowawcze 71.Roboty pomiarowe w terenie równinnym - 0,19 km 72.Koszty z tytułu zajęcie pasa drogowego - 1 kpl 73.Projekt organizacji ruchu 1 kpl II. Roboty drogowo-rozbiórkowe 74.Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm - 190 m2 75.Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm - 190 m2 76.Odwiezienie materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odleg. do 10 km- wywóz asfaltu - 19 m3 III. Roboty ziemne-wykopy i podsypka wraz z wykopami do demontażu rur. 77.Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład - 664,87 m3 78.Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m - 73,87 m3 79.Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - 1405,35 m2 80.Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - 18,98 m3 81.Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m - 3 kpl 82.Zabezpieczenie kabla w ziemi- przepusty dwudzielne AROT L= 1,5 m - 3 zabezp. 83.Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych -budowa - 50 m 84.Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie - 50 m 85.Kładki dla pieszych na palach - budowa - 0,1 m3 86.Kładki dla pieszych na palach - rozebranie - 0,1 m3 IV. Roboty demontażowe 87.Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem o śr. nom. 200 mm - 190 m 88.Odwiezienie materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odleg. do 10 km - 2 m3 V. Roboty montażowe 89.Sieci wodociągowe-montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr .zewnętrznej 280 mm - 97,90 m 90.Sieci wodociągowe-połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 280 mm - 15 złącz. 91.Sieci wodociągowe-montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 225 mm - 70,58 m 92.Sieci wodociągowe-połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 225 mm - 12 złącz. 93.Sieci wodociągowe-montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm - 1,83 m 94.Sieci wodociągowe-montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm - 19,52 m 95.Sieci wodociągowe-połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 280 mm-kolano 30 st. - 2 złącz. 96.Sieci wodociągowe-połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 280 mm-kolano 45 st. - 2 złącz. 97.Sieci wodociągowe-połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 280 mm-trójnik 280/280 - 3 złącz. 98.Sieci wodociągowe-połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 280 mm-trójnik 280/110 - 3 złącz. 99.Sieci wodociągowe-montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 250-280 mm+ kołnierz - 1 szt. 100.Sieci wodociągowe-połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 280 mm- red. 280/90 - 1 złącz. 101.Sieci wodociągowe-połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 280 mm- red. 280/110 - 1 złącz. 102.Sieci wodociągowe-połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 225 mm-kolano 90 st. - 4 złącz. 103.Sieci wodociągowe-połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 225 mm-mufa - 1 złącz. 104.Sieci wodociągowe-połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm -łuki kołnierzowe Pe z kołnierzem - 4 złącz. 105.Sieci wodociągowe-kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm- nasuwka - 1 szt. 106.Sieci wodociągowe-połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 225 mm-tuleja kołnierzowa 225/200.+ kołnierz TZ+KT - 4 złącz. 107.Sieci wodociągowe-połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm-tuleja kołnierzowa 90/80.+ kołnierz TZ+ KT - 2 złącz. 108.Zasuwy typu E kołnierzowe z obudową o śr. do 250 mm montowane na rurociągach PVC i PE wraz ze skrzynką , obudową i przedłużką teleskopową - 1 kpl. 109.Zasuwy typuE kołnierzowa z obudową o śr.200 mm montowane na rurociągach PVC i PE wraz ze skrzynką , obudową i przedłużką teleskopową - 2 kpl. 110.Zasuwy typu E z obudową o śr. 80 mm montowane na rurociągach PVC i PE wraz ze skrzynką , obudową i przedłużką teleskopową - 1 kpl. 111.Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 100 mm - 2 kpl. 112.Sieci wodociągowe-kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 250 mm-trójnik 250/200 - 1 szt. 113.Sieci wodociągowe-kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 250 mm zwężka 250/200 - 1 szt. 114.Sieci wodociągowe-kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm-kołnierz specjalny - 2 szt. 115.Sieci wodociągowe-kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm-króciec - 2 szt. 116.Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe- bloki oporowe - 1 m3 117.Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - 189,83 m 118.Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym lub na ścianie budynku - 4 kpl. 119.Wcinki dokonywane przez Wodociągi - 7 szt. VI. Próba szczelności 120.Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o śr. 300 mm -0,95 - 200m -1 prób. 121.Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej 300-350 mm - 0,95 odc.200m 122.Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 300 mm - 0,95 odc.200m VII. Inwentaryzacja geodezyjna 123.Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna - 1 szt. VIII. Zasypanie wykopów 124.Obsypka i nadsypka rur z materiałów sypkich grub. 30 cm nad rurą - grunt rodzimy - 92,76 m3 125.Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m - 3 kpl. 126.Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - 549,91 m3 127.Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem - 73,87 m3 128.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl.do 10 km sam. samowyład.-odwóz urobku - 22,20 m3 IX. Roboty drogowe-odtworzeniowe 129.Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm - 190 m2 130. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - 190 m2 131.Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm - 190 m2 132.Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 190 m2 C. BRANŻA DROGOWA I. Roboty przygotowawcze 133.Otworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 0,8050 km 134.Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm -1602 szt. 135.Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm - 5696 m2 136.Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - 910 m2 137.Rozebranie podbudowy z betonu - 235 m2 138.Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - 6793 m2 139.Rozebranie nawierzchni z płyt lotniskowych żelbetowych - 5984 m2 140.Rozebranie chodników z płyt betonowych - 40 m2 141.Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 187 m2 142.Rozebranie krawężników betonowych - 1596 m 143.Rozebranie obrzeży betonowych - 1449 m 144.Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych - 22 szt, 145.Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych - 31 szt. 146.Rozebranie ław pod krawężniki lub inne elementy dróg - 132 m3 II. Roboty ziemne 147.Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na nasyp na odległość 1 km - 545 m3 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywanie ręcznie w gruncie kat. III (bez transportu) - 872 m3 148.Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III uzyskanego z wykopu - 1417 m3 149.Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość 5 km - 1238 m3 III. Odwodnienie korpusu drogi 150.Regulacja pionowa kratek ściekowych - 1 szt. 151.Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - 5 szt. 152.Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych - 4 szt. 153.Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - 2 szt. IV. Podbudowy 154.Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. III - 7484 m2 155.Oczyszczanie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 27145 m2 156.Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - 27145 m2 157.Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego warstwa grub. 20 cm - 7484 m2 158.Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/31,5 grubość warstwy 10 cm - 8090 m2 159.Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym - 126 t VI. Nawierzchnia 160.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 warstwa wiążąca grubość warstwy 8 cm - 9048 m2 161.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa ścieralna grubość warstwy 5 cm - 9048 m2 VII. Roboty wykończeniowe 162.Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm - 3970 m2 VIII. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 163.Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie ciągłe - 163 m2 164.Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie przerywane - 59 m2 165.Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie na skrzyżowaniach i przejściach -136 m 2 166.Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - strzałki i inne symbole - 44 m2 167.Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - 35 szt. 168.Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - 40 szt. IX. Elementy ulic 169.Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x 30 cm na ławie betonowej - 1621 m 170.Wykonanie chodników i ścieżki rowerowych z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej - 3142 m2 171.Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x 6cm - 2489 m 172.Wjazdy i wyjazdy do zakładów pracy i na skrzyżowania z betonu asfaltowego grubości (8+5) cm - 594 m2 X. Inne roboty 173.Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych w torowiskach - 45 m2 174.Zabezpieczenie kabli oraz przepusty kablowe - 60 m. D. BRANŻA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE I. Montaż urządzeń oświetlenia drogowego 175.Kopanie rowów dla kabli wykonywane ręcznie - 296,24m3 176.Zasypanie ułożonych kabli ręcznie, gruntem z wykopów - 211,6 m3 177.Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m jednostka 100 m - ilość 21,16 178.Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - jednostka 100m - ilość 0,85 179.Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - jednostka 100 m - ilość 2,06 180.Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 125mm - jednostka 100 m - ilość 0,16 181. Wykopy pionowe ręczne, dla urządzenia przeciskowego wraz z ich zasypaniem - 4 m3 182.Układanie kabli w rowach kablowych - ręczne. Kabel o masie do 1,0kg/m, przykryty folią z PCW - jednostka 100 m - ilość 9,13 183.Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 1,0kg/m - jednostka 100 m - ilość 1,8 184.Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 1,0kg/m. Kabel układany w słupiach - jednostka 100 m ilość 1,92 185.Kabel YAKXS 4x35mm2 - 1285 m 186.Montaż i stawienie słupów oświetleniowych. Słup żelbetowy o masie do 1100kg. Słupy typu EOC-12/2,5 - 24 szt. 187.Montaż i stawienie słupów oświetleniowych. Słup żelbetowy o masie do 1100kg. Słupy typu EOC-10,5/2,5 - ilość 4 szt. 188.Montaż i stawienie słupów oświetleniowych. Słup stalowy o masie do 300kg. Słup stalowy ośmiokątny S-120XY - ilość 3 szt. 189.Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na słupie o masie do 30kg - ilość 22 szt. 190.Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na słupie o masie do 30kg - ilość 5 szt. 191.Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na słupie o masie do 30kg - ilość 1 szt. 192.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - ilość 20 szt. 193.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - ilość 8 szt. 194.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - ilość 4 szt. 195.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Przewody kabelkowe wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki; wysokość latarń do 12m - ilość 32 kpl. 196.Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy - ilość 2 szt. 197.Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej. Badanielinii kablowej NN 4-żyłowej - jednostka 1 odcinek - ilość 32 198.Montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych. Skrzynka rozdzielcza o ciężarze do 30kg. Montaż rozdzielnicy oświetlenia drogowego - ilość 1 szt. 199.Montaż uziemień. Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III - ilość 18 m II. Przełożenie i zabezpieczenie kabli SN 15kV 200.Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat.III - 51,2 m3 201.Ręczne zasypanie wykopu gruntem kat.III - 51,2 m3 202.Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych. Rury ochronne dwudzielne stalowe o średnicy do 200 mm - jednostka 100 m - ilość 0,62 203.Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - jednostka 100 m - ilość 0,62 204.Przełożenie istniejących kabli - ilość 186,0 m E. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA I. Roboty przygotowawcze - budowa kanalizacji pierwotnej 205.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2 - 4 szt. 206.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2 - 4 szt. 207.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2 - 1 szt. 208.Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie - 136 m 209.Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długość do 10m, rura HDPE 110 mm - jednostka 2 szt. ilość 2 210.Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długość do 10m, rura HDPE 110mm- jednostka 2 m ilość 20 m 211.Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), dodatek za każdy 1m długości ponad 10m, rura HDPE 110mm - jednostka 2m ilość 14 m 212.Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długość do 10m, rura HDPE 110 mm - 1 szt. 213.Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długość do 10m, rura HDPE 110mm - 10 m 214.Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), dodatek za każdy 1m długości ponad 10m, rura HDPE 110 - 7 m 215.Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka - 8 szt. 216. Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi32mm - 54 m 217.Analogia - Zabezpieczenie (przedłużenie) kanalizacji pierwotnej w miejscu zlikwidowanej studni, grunt kategorii III, przedłużenie rurą dwudzielną - jednostka 2 m ilość 2 218.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - 3 m2 II Przebudowa kabli rozdzielczych miedzianych 219.Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - 321 m 220.Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel - 12 m 221.Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach - 1 złącze 222.Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 5 parach - jednostka 0,5 złącza - ilość 1 szt. 223.Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 70 parach - 1 złącze 224.Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach - 2 złącza 225.Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach - 1 złącze 226.Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach - 1 złącze 227.Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 70 parach - 1 złącze 228.Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach - 2 złącza 229.Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach - 1 złącze 230.Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach - 1 złącze 231.Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 70 parach - 1 złącze 232.Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych pojedynczych z dwiema belkami ustojowymi, słup 8.5 m - 1 szt. 233.Montaż poprzeczników 4x2 na słupach pojedynczych leżących - 1 szt. 234.Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3m - 1 szt. 235.Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości - 2 szt 236.Montaż skrzynki słupowej - 1 szt. 237.Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do Fi15mm - 7 m 238.Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków 1 szt. 239.Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm - 23 m III. Pomiary kabli rozdzielczych miedzianych 240.Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par70 - 1 odcinek 241.Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par50 - 1 odcinek 242.Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par30 - 1 odcinek 243.Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par20 - 1 odcinek 244. Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par10 - 2 odcinki IV. Demontaż kanalizacji i kabli 245. Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi30mm - 125 m 246. Analogia - Demontaż kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi30mm, pierwszy - 121,5 m 2. Zadanie II: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - budowa ulicy Robotniczej (odcinek przejściowy od km 0+820,00 do km 0+929,00) Nawierzchnia jezdni: 1) rozebranie krawężników betonowych - 236,5mb, 2) rozebranie obrzeży betonowych 6x20cm - 177,50mb, 3)krawężniki betonowe o wym.20x30cm wraz z wykonanie ław - 246mb, 4)podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr.20 cm - 699,50m2, 5)podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.10cm - 1506m2, 6)warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.8cm - 1259m2, 7)warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.5cm - 1636m2, 8) frezowanie nawierzchni bitumicznej gr.4cm - 122,5m2, 9)chodniki z kostki brukowej o gr.6cm - 13,26m2, 10) obrzeża betonowe o wym 6x20cm - 47,50m2, 11)rury ochronne dwudzielne A160PS o sr.160mm - 28mb, 12)regulacja pionowa włazów studzienek urządzeń podziemnych - 5 szt. Sieć wodociągowa:1) demontaż rurociągu żeliwnego o śr.250mm - 80mb, 2) demontaż rurociągu żeliwnego o śr.80mm - 12mb, 3) sieć wodociągowa z rur polietylenowych o śr.280mm - 82,57mb, 4) sieć wodociągowa z rur polietylenowych o śr.90mm - 20mb, Kanalizacja deszczowa: 1) roboty odwodnieniowe (drenaż rurowy o śr.80mm, studnia rewizyjna , zbiorcza drenażowa, osadniki piasku o śr.500mm), 2)demontaż rurociągu o śr.1200mm - 117mb, 3)demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1000-1200mm - 3kpl, 4)kanalizacja deszczowa z rur PE o śr.500mm - 14,79mb, 5) kanalizacja deszczowa z rur PE o śr.1200mm - 118,11mb, 6) przykanaliki kan.deszczowej z rur PCV o sr.200mm - 16,8mb, 7)studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200mm - 1 szt, 8)studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.2500mm - 4 szt, 9) studzienka uliczna z osadnikiem o śr.500 - 2 szt. Oświetlenie uliczne oraz sieć telekomunikacyjna: 1)układanie kabla YAKXS 4x35mm2 - 318mb, 2)montaż i stawianie słupów oświetleniowych żelbetowych - 5szt. 3)montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych - 5szt. 4)demontaż kabla doziemnego - 255mb 5)budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych -178mb, 6)wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kan.kablowej - 259mb.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.23.21.30-2, 45.23.21.50-8, 45.23.23.10-8, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Producent Kostki Brukowej i Galanterii Betonowej BRUX sp. z o. o. i Przedsiębiorstwo Ekspolatacji Ulic i Mostów sp.z o.o, ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5376526,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4454610,03

  • Oferta z najniższą ceną: 4454610,03 / Oferta z najwyższą ceną: 5595436,46

  • Waluta: PLN.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-04-15

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-04-15

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-04-15