Ogłoszenie Nr 84985 - 2010 z dnia 2010-04-15 dot. materiałow betonowych - Ogłoszenie o zamówieniu-dostawy

Data 2010-04-15
Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu-dostawy Nr 84985 - 2010

Numer ogłoszenia: 84985 - 2010; data zamieszczenia: 15.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie , ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.starostwograjewo.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: bip.starostwograjewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów betonowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek niżej wymienionych materiałów drogowych: 1) krawężniki betonowe 100*30*15, wg PN-EN 1340- w ilości do 440 szt., 2) krawężniki betonowe 100*22*30, wg PN-EN 1340- w ilości do 100 szt., 3) krawężniki betonowe 100*30*22, (skośny lewy) wg PN-EN 1340- w ilości do 30 szt., 4) krawężniki betonowe 100*30*22, (skośny prawy) wg PN-EN 1340- w ilości do 30 szt., 5) obrzeże chodnikowe 100x20x6,wg PN-EN 1340- w ilości do 400 szt., 6) kostka brukowa (cegła kolor) o grubości 8,0 cm, wg, PN-EN 1338- w ilości do 250 m2, 7) kostka brukowa (cegła szara) o grubości 8,0 cm, wg, PN-EN 1338- w ilości do 300 m2, 8) kostka brukowa (cegła kolor) o grubości 6,0 cm, wg, PN-EN 1338- w ilości do 500 m2, 9) kostka brukowa (cegła szara) o grubości 6,0 cm, wg, PN-EN 1338- w ilości do 450 m2, 10) płytki betonowe 35*35*5 cm (szare) wg, PN-EN 1339- w ilości do 800 szt. Podane ilości materiałów są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe bądź prawne. Zakres dostaw będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Zamawiający każdorazowo będzie zgłaszać telefonicznie zapotrzebowanie na poszczególne materiały z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały drogowe na plac budowy wskazany przez zamawiającego (teren powiatu grajewskiego) w godz. 700 - 1400. Do każdej dostarczonej partii materiałów Wykonawca będzie dołączać świadectwo jakości wyrobu. Materiały drogowe objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać następujące wymagania: - oferowane materiały drogowe muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), - tekstura powierzchni licowej musi być jednorodna w danej partii, - rysy i spękania niedopuszczalne, - plamy zabrudzenia niezmywalne wodą niedopuszczalne. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający wymaga aby wykonawca udokumentował, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie i rzetelnie wykonał co najmniej 2 zamówienia obejmujące dostawę materiałów drogowych, na kwotę co najmniej 40 000 zł brutto każde,

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował lub przedstawił pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia co najmniej samochodu ciężarowego z urządzeniem do rozładunku palet - szt. 1,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia prawo zamówień publicznych Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę stosownych oświadczeń i dokumentów wg kryterium: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Do każdej dostarczonej partii materiałów Wykonawca będzie dołączać świadectwo jakości wyrobu. Materiały drogowe objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać następujące wymagania: - oferowane materiały drogowe muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.),

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.starostwograjewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bip.starostwograjewo.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2010 godzina 12:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4 19-203 Grajewo lok. 100.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie jest finansowanie ze środków krajowych pochodzących z budżetu powiatu grajewskiego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-04-15

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-04-15

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-04-15