Ogłoszenie z dnia 2010-04-20 - Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Data 2010-04-20
Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie i wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla obrębów położonych w całości lub w części w granicach obszaru Natura 2000.
Numer ogłoszenia: 112108 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Grajewie , ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 086 273 84 63, faks 086 273 84 62.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.starostwograjewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie i wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla obrębów położonych w całości lub w części w granicach obszaru Natura 2000..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni  ok. 3145 ha  ( wg. Ewidencji gruntów ) zgodnie z poniższym wykazem:

 

 

L.p.

 

 

Obręb

 

Gmina

pow. geod. gruntów leśnych  (ha)

1.

Bełda

Rajgród

100,2142

2.

Bukowo

Rajgród

0,1223

3.

Ciszewo

Rajgród

89,7996

4.

Czarna Wieś

Rajgród

2,8683

5.

Danowo

Rajgród

5,7302

6.

Karczewo

Rajgród

5,8158

7.

Karwowo

Rajgród

36,7252

8.

Kołaki

Rajgród

1,7006

9.

Kosiły

Rajgród

18,5163

10.

Kosówka

Rajgród

213,2513

11.

Kozłówka

Rajgród

34,6388

12.

Kuligi

Rajgród

343,4240

13.

Łazarze

Rajgród

40,9974

14.

Miecze

Rajgród

6,3693

15.

Orzechówka

Rajgród

38,0415

16.

Pieńczykowo

Rajgród

186,4727

17.

Pieńczykówek

Rajgród

20,2543

18.

Przestrzele

Rajgród

7,8222

19.

Rybczyzna

Rajgród

27,4601

20.

Rydzewo

Rajgród

22,8258

21.

Skrodzkie

Rajgród

21,0042

22.

Sołki

Rajgród

54,4524

23.

Stoczek

Rajgród

50,0581

24.

Turczyn

Rajgród

9,4463

25.

Wojdy

Rajgród

8,9536

26.

Woźnawieś

Rajgród

105,0554

27.

Wólka Piotrowska

Rajgród

1,9705

28.

Rajgród

Rajgród

233,7672

29.

Barwiki

Radziłów

19,8442

30.

Borawskie Awissa

Radziłów

51,9633

31.

Brodowo

Radziłów

4,6129

32.

Brychy

Radziłów

58,3615

33.

Czachy

Radziłów

0,7440

34.

Czerwonki

Radziłów

61,8845

35.

Dusze Dębówka

Radziłów

2,0681

36.

Glinki

Radziłów

179,4812

37.

Karwowo

Radziłów

14,1853

38.

Kieljany

Radziłów

36,5288

39.

Klimaszewnica

Radziłów

125,3327

40.

Konopki

Radziłów

14,2019

41.

Konopki Awissa

Radziłów

18,3480

42.

Kownatki

Radziłów

158,5590

43.

Kramarzewo

Radziłów

43,8820

44.

Łoje Awissa

Radziłów

41,7365

45.

Mikuty

Radziłów

31,7291

46.

Mścichy

Radziłów

49,1730

47.

Okrasin

Radziłów

78,5803

48.

Racibory

Radziłów

24,8967

49.

Radziłów

Radziłów

16,2839

50.

Rydzewo Pieniążek

Radziłów

23,7323

51.

Rydzewo Szlacheckie

Radziłów

37,3331

52.

Słucz

Radziłów

103,4525

53.

Szlasy

Radziłów

24,4256

54.

Szyjki

Radziłów

4,5307

55.

Swięcienin

Radziłów

9,8324

56.

Wiązownica

Radziłów

15,2625

57.

Wypychy

Radziłów

24,9553

58.

Zakrzewo

Radziłów

59,7194

59.

Sośnia

Radziłów

50,9694

60.

Mścichy Łąki

Radziłów

0,4628

61.

Grajewo

M. Grajewo

29,8205

62.

Szczuczyn

Szczuczyn

39,5556

 

RAZEM

 

3 144,2066

 

 

  Opracowanie należy dokonać zgodnie z Rozdziałem 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  ( Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz § 8 i § 9 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzenia planu urządzenia lasu, uproszczonego planu  urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. Nr 256, poz. 2151)

 Opracowanie należy wykonać w czterech egzemplarzach, plus wersja elektroniczna oraz dodatkowo po dwie wersje elektroniczne uproszczonych planów, dla których wykonana będzie prognoza oddziaływania na środowisko.  Jeden egzemplarz powinien być oprawiony z podklejeniem map na płótnie. Pozostałe egzemplarze w oprawie miękkiej, bez podklejania map.  Do planów i inwentaryzacji powinny być opracowane zadania w zakresie gospodarki leśnej dla poszczególnych właścicieli lasów. Zadania       i wskazania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów położonych w sieci natura 2000 należy dostosować do ochrony tych obszarów.  Do opracowania należy załączyć wykaz zmian gruntowych.

   Prace terenowe:

-              pracami terenowymi należy objąć wszystkie lasy należące do indywidualnych właścicieli, wspólnot gruntowych uwidocznione w ewidencji gruntów oraz nie ujęte w tej ewidencji, spełniające kryteria ustawowej definicji lasu. Zamawiający             nie dysponuje żadnymi szacunkami dotyczącymi rozbieżności powierzchni lasów ujawnionej w rejestrze, a stanem faktycznym,

-              po zakończeniu prac terenowych - z kompleksów lasów o powierzchni            co najmniej 10 ha należy opracować projekt uproszczonego planu urządzenia lasu       i złożyć go we właściwym  terenowo urzędzie gminy celem wyłożenia do publicznej wiadomości,

-              po rozpatrzeniu wszystkich  wniosków i zastrzeżeń do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu opracowanie przedłożyć miejscowemu nadleśniczemu celem zaopiniowania.

   Prace kameralne:

-              pomiary i opisy terenowe lasów służą do wykonywania jednej dokumentacji       z podziałem  na:

·             uproszczony plan urządzenia lasu (kontury  lasów  o  powierzchni  co najmniej  10 ha),

·             inwentaryzację stanów lasów ( kontury lasów mniejsze od 10 ha ),

-              mapa gospodarcza lasu winna zawierać dane uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów, gdzie podział powierzchniowy i numeracji oddziałów i  pododdziałów są wspólne. Wydzielenia należy opisać w postaci ułamka - w liczniku gatunek główny i jego wiek, w mianowniku bonitacja i zadrzewienie. Pozostałe pododdziały opisać skrótowo ( np. HAL, PŁAZ, HAL. R, LWN, itp.). Granice wydzieleń należy pogrubić linią ciągłą. Zakolorowane winne być jedynie powierzchnie zaliczane do uproszczonego planu urządzenia lasu wprowadzając kolory:

·             sjena  palona    -  drzewostany sosnowe,

·             fiolet   -   drzewostany świerkowe,

·             błękit  pruski  -  drzewostany  brzozowe,

·             zieleń  soczysta  -  drzewostany  olchowe,

·             karmin  -  drzewostany  osikowe

·             czerń słoniowa  -  drzewostany  dębowe i pozostałe liściaste,

 

-          w części opisowej należy wykonać oddzielnie opis  wprowadzonego planu urządzenia lasu, a oddzielnie część opisową inwentaryzacji stanu lasów.           Do inwentaryzacji  stanu lasów dodać inwentaryzację zalesień ograniczając      się  do wypisania zestawienia gruntów przeznaczonych  do zalesień, w którym poza danymi niezbędnymi do ujęcia w ewidencji gruntów należy dopisać typ siedliskowy lasu każdego wydzielenia. Do opisu zadań w zakresie gospodarki leśnej należy podać terminy wykonania  poszczególnych czynności ( należy podać rok, w którym wskazany rodzaj zabiegu powinien być wykonany),

-          fakt wyłożenia planu urządzenia lasu w siedzibie Gminy oraz zaopiniowania tego planu przez Nadleśniczego należy odnotować na mapie gospodarczej lasu wpisując stosowna klauzulę z potwierdzeniem w formie pieczątki i podpisu osoby upoważnionej,

-          projekty  uproszczonych planów urządzenia lasu i zadania z zakresu gospodarki leśnej, o których mowa w art. 19 ust. 3  ustawy o lasach:

·  w części dotyczącej otuliny parku narodowego oraz w granicach parku narodowego  należy uzgodnić z Dyrektorem Parku Narodowego w zakresie ustaleń tych planów lub zadań, mogących mieć negatywny wpływ               na ochronę przyrody parku narodowego – zgodnie z art. 10 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

Starostwo Powiatowe w Grajewie udostępni na nośnikach cyfrowych  dane opisowe            z operatów ewidencji gruntów przedmiotowych obrębów geodezyjnych - wsi                   do wykorzystania w celu opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu                  oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa                   za  odpłatnością w kwocie około  15 000,00 zł brutto (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100). Natomiast kopie map ewidencyjnych można uzyskać w wersji papierowej              i elektronicznej. Cena zakupu arkusza kopii mapy ewidencyjnej  w wersji papierowej wynosi 35,77 zł brutto, w tym: opłata wynikająca z obowiązujących przepisów w cenie  22,50 zł i koszt wykonania kserokopii w cenie 13,27 zł. Cena zakupu kopii mapy ewidencyjnej w wersji cyfrowej wynosi 3,00 zł brutto za 1 ha.

  Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko, uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla niżej wymienionych obrębów, położonych            w całości lub  w części w granicach obszaru Natura 2000. 

 

L.p.

 

 

Obręb

 

Gmina

pow. geod. gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa w (ha)

1.

Bełda

Rajgród

100,2142

2.

Ciszewo

Rajgród

89,7996

3.

Kozłówka

Rajgród

34,6388

4.

Kuligi

Rajgród

343,4240

5.

Pieńczykowo

Rajgród

186,4727

6.

Pieńczykówek

Rajgród

20,2543

7.

Sołki

Rajgród

54,4524

8.

Stoczek

Rajgród

50,0581

9.

Woźnawieś

Rajgród

105,0554

10.

Brychy

Radziłów

58,3615

11.

Czachy

Radziłów

0,7440

12.

Karwowo

Radziłów

14,1853

13.

Klimaszewnica

Radziłów

125,3327

14.

Łoje Awissa

Radziłów

41,7365

15.

Mścichy

Radziłów

49,1730

16.

Okrasin

Radziłów

78,5803

17.

Racibory

Radziłów

24,8967

18.

Radziłów

Radziłów

16,2839

19.

Sośnia

Radziłów

50,9694

20.

Mścichy Łąki

Radziłów

0,4628

 

RAZEM

 

1 445,0956

 

 Prognozę oddziaływania na środowisko należy wykonać zgodnie z art. 51 ust. 2  ustawy    z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                   na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w następującym zakresie:

1)     zawartość:

a)  informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach  z  innymi dokumentami.

Wyszczególnienie zawartości dokumentów wraz z opisem obszaru, którego dotyczyć będzie sporządzany plan urządzenia lasu, zestawienie powierzchni wraz z informacją         o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz zadania z podziałem                na obligatoryjne i określone kierunkowo. Krótki opis celów projektowanego dokumentu oraz powiązania funkcjonalne z innymi dokumentami na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

b)    informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy.

Opis przyjętej metodyki sporządzania planu urządzenia lasu, w tym inwentaryzacji zasobów drzewnych oraz wyszczególnienie wykorzystanych do prognozy dokumentów       i materiałów.

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania.

Opis metody monitorowania realizacji obligatoryjnych zadań gospodarczych przez organ nadzorujący.

Monitoring  następujących wskaźników:

-  powierzchnia lasów według pełnionej funkcji,

-  powierzchnia lasów według kategorii użytkowania,

-  pozyskanie drewna według sposobu zagospodarowania w wymiarze powierzchniowym,

-  pozyskanie drewna według sposobu zagospodarowania w wymiarze miąższościowym,

-  powierzchnia pielęgnowania lasu według kategorii zabiegu.

Roczne terminy raportowania.

d)    informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

e)    streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

 

2)     określenie, analizy i oceny następujących zagadnień:

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu.

Stan zasobów oraz zagrożenia środowiska przyrodniczego i kulturowego przedstawić należy na podstawie danych zbieranych w ramach inwentaryzacji lasu, uzupełnionych        o wyniki inwentaryzacji przyrodniczej lasów Państwowych, informacje ze standardowych formularzy danych obszarów Natura 2000, planów ochrony, planów zadań ochronnych, programów ochrony itp., zebranych publikacji naukowych i innych powszechnie dostępnych źródeł.

Potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu przedstawić w postaci stanu rozwoju zasobów drzewnych według klas wieku w ujęciu powierzchniowym i miąższościowym.

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

c)  istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ocena funkcjonowania obszarów chronionych w danym obrębie.

Opis stanu środowiska i przedmiotu ochrony w poszczególnych obszarach chronionych.

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu.

e)  przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe                         i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:

-  różnorodność biologiczną, 

-  ludzi,

-  zwierzęta,

-  rośliny,

-  wodę,

-  powietrze,

-  powierzchnię ziemi,

-  krajobraz,

-  klimat,

-  zasoby naturalne,

-  zabytki,

-  dobra materialne,

-  z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.

Przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących  być rezultatem realizacji projektowanego planu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

Wykonanie zestawień dotyczących:

-  występowania siedlisk leśnych,

-  porównania zalecanych składów gatunkowych i ustalonych typów gospodarczych ze składami gatunkowymi siedlisk przyrodniczych,

-  struktury składu każdego z siedlisk,

-  struktury wskazań gospodarczych na stanowiskach gatunków chronionych,

- występowanie nieleśnych siedlisk przyrodniczych,

-  siedlisk z typami rębni jakie zostały dla nich zaprojektowane,

 

3)     przedstawienie:

a) rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru  Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

b)  biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot  ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz                 z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk                       we współczesnej wiedzy.

 Należy sporządzić oddzielna prognozę oddziaływania na środowisko dla każdego planu wykonywanego dla danego obrębu.

 Projekty planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy  przedłożyć             w trzech egzemplarzach w formie elektronicznej do Zamawiającego celem przeprowadzenia procedury opiniowania.

Ostateczną wersję prognozy oddziaływania na środowisko należy wykonać   w trzech egzemplarzach,  plus trzy wersje  elektroniczne. 

 

Zamawiający  przedłoży Regionalnemu  Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku i Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku  podlegające zaopiniowaniu dokumenty. W przypadku zgłoszenia uwag do podlegających zaopiniowaniu dokumentów przez organ opiniujący, Wykonawca zobowiązuje się  do ustosunkowania się do uwag, a w przypadku uzasadnionym poprawy opracowania.  O treści opinii Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie trzech dni od daty jej otrzymania.   

 

 

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.11.31.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia wymóg posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, gdy Wykonawca wykaże iż posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym i prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia wymóg posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej po jednym zamówieniu na usługi polegające na wykonaniu: 1) uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla powierzchni co najmniej 2 240,00 ha., 2) prognozy oddziaływania na środowisko, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia wymóg dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia wymóg dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie oświadczenia że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·        oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, jeżeli proces opiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku przekroczy okres 30 dni, to czas realizacji umowy ulegnie wydłużeniu o stosowny okres.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.starostwograjewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Grajewie 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6B, pokój nr 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2010 godzina 09:55, miejsce: Starostwo Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6 B, pok. Nr 18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-04-20

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-04-20

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-04-20