Ogłoszenie z dnia 2010-04-23 - Wyjaśnienie treści SIWZ - Przetarg nieograniczony na Sporządzenie Uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie i wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu dla obszarów położonych w całości lub w części w granicach obszaru Natura 2000.

Tytuł Wyjaśnienie treści SIWZ - Przetarg nieograniczony na Sporządzenie Uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie i wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu dla obszarów położonych w całości lub w części w granicach obszaru Natura 2000.

Grajewo, 23.04.2010r.

 

WR.6115-1/09

 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

 

Przetarg nieograniczony na „Sporządzenie Uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie i wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu dla obszarów położonych w całości lub
w części w granicach obszaru Natura 2000”.

 

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) i punktem 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zamawiającego wpłynęło pismo dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sporządzenie Uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie i wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu dla obszarów położonych w całości lub w części w granicach obszaru Natura 2000”.

 

Treść pytania:

 

 1. Czy Zamawiający posiada i jeśli tak to na jakich zasadach przekaże Wykonawcy starą dokumentację urządzeniową ( z poprzedniego okresu gospodarczego)?

 

Odpowiedź :

Zamawiający posiada dokumentację urządzeniową (z poprzedniego okresu gospodarczego). Przekazanie Wykonawcy nastąpi w ramach niedpłatnego wypożyczenia na okres niezbędny do wykonania zamówienia.

 

Treść pytania:

 

 1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 3.4 zapisano, że pracami terenowymi mają być objęte grunty nie będące lasami w ewidencji ale porośnięte roślinnością leśną spełniającą kryteria ustawowej definicji lasu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie posiada żadnej informacji o powierzchni tych lasów. Przy czym cena za wykonanie zadania jest ryczałtowa zgodnie z art. 29 pkt 1 „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. Brak tej informacji powoduje, że nie możemy wycenić tych prac. Prosimy o ustalenie w możliwie dostępny sposób powierzchnię jaka ma być objęta pracami terenowymi lasów nie będących lasami w powszechnej ewidencji lub zamianę ceny ryczałtowej na cenę za 1ha. Cena końcowa za opracowanie będzie wynikała z powierzchni opracowania razy cenę jednostkową.

 

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia jest opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jego częścią zgodnie z pkt 3.4 specyfikacji jest odnalezienie lasów zarówno uwidocznionych w ewidencji jak i w niej nie ujętych. Tak więc częścią prac ujętych w niniejszym przetargu jest zlokalizowanie nie uwidocznionych w ewidencji lasów.

Zamawiający nie ma możliwości określenia powierzchni jaka ma być objęta pracami terenowymi lasów nie będących lasami w powszechnej ewidencji. Jednocześnie nie dopuszcza zmiany ceny ryczałtowej na cenę za 1 ha.

 

Treść pytania:

 

 1. Proszę określić co Zamawiający rozumie pod pojęciem lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych?

W szczególności proszę określić czy opracowaniem stanowiącym przedmiot zamówienia należy objąć lasy będące własnością osób fizycznych i wspólnot, dla których w powszechnej ewidencji określono następujące formy dysponowania nieruchomością przez przedmioty/osoby:

  1. dzierżawa,

  2. gospodarowanie zasobem,

  3. posiadanie samoistne,

  4. trwały zarząd,

  5. ułamkowa część własności,

  6. użytkowanie,

  7. użytkowanie wieczyste,

  8. władanie,

  9. wykonywanie prawa własności.

 

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 45 poz. 435 z późn. zm.) pod pojęciem właściciela lasu rozumie się osobę fizyczną lub prawną będącą właścicielem albo użytkownikiem wieczystym lasu oraz osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem samoistnym, użytkownikiem, zarządcą lub dzierżawcą lasu.

Opracowaniem należy objąć wszystkie lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa, należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

 

Treść pytania:

 

 1. Na jakiej podstawie zamawiający określił opłaty za udostępnienie niezbędnych danych kartograficznych i ewidencyjnych? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także wykonanie wyrysów i wypisów z operatu geodezyjnego Załącznik 1 Tabela III punkt 5. opłata wynosi 45 zł za 1 ha i 1,5 zł za każdy następny rozpoczęty 1 ha.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia prace należy wykonać zgodnie z Rozdziałem 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z póź. zmianami). Czyli są to prace z zakresu urządzenia lasu. W związku z czym opłata powinna wynosić za udostępnienie wszelkich niezbędnych danych w wysokości około 4761 zł. W załączeniu interpretacja Głównego Geodety Kraju.

 

Odpowiedź:

Opłaty będą naliczone zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabela III liczba porządkowa 5 oraz dodatkowymi postanowieniami do załącznika nr 1 tj. punkt 9.1 i 9.12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. nr 37 poz.333 ).

Wyliczenie:

45 zł x ilość obrębów + 1,5 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej jednego. Dodatkowo zostaną naliczone koszty sporządzenia kopii map. Cena kserokopii mapy ewidencyjnej w wersji papierowej w formacie A1 wynosi 13,27 zł. brutto.

 

Treść pytania:

 

 1. W jaki sposób i w jakim terminie będą wyjaśniane ewentualne rozbieżności pomiędzy materiałami pozyskanymi w ramach realizacji przedmiotu zamówienia z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności rozbieżności pomiędzy zapisami w części opisowej zasobu i jego części kartograficznej?

Z doświadczenia realizacji prac urządzeniowych posiadamy wiedzę, iż w pozyskiwanym na potrzeby opracowania dla urządzenia lasu materiale dotyczącym ewidencji gruntów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego występują rozbieżności pomiędzy częścią opisową ( rejestr gruntów), a graficzną ( mapa ewidencyjna). Rozbieżności te dotyczą przede wszystkim:

  1. braku działek figurujących w rejestrach gruntów na mapach ewidencyjnych,

  2. braku wykreślonego na mapach ewidencyjnych użytku leśnego (Ls) na działkach, które mają wykazany taki użytek w rejestrach.

 

Odpowiedź:

W miarę możliwości jak najszybciej bez zbędnej zwłoki.

 

Treść pytania:

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza, że jeden egzemplarz mapy gospodarczej zamiast podklejenia na płótnie będzie obustronnie zafoliowany?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza aby jeden egzemplarz mapy gospodarczej zamiast podklejenia na płótnie był obustronnie zafoliowany.

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-04-23

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-04-23

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-04-23