Ogłoszenie z dnia 2010-04-23 - Zmiana treści SIWZ - Przetarg nieograniczony na Sporządzenie Uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie i wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu dla obszarów położonych w całości lub w części w granicach obszaru Natura 2000.

Tytuł Zmiana treści SIWZ - Przetarg nieograniczony na Sporządzenie Uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie i wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu dla obszarów położonych w całości lub w części w granicach obszaru Natura 2000.

aGrajewo, 23.04.2010r.

 

WR.6115-1/09

 

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

 

Przetarg nieograniczony na „ Sporządzenie Uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie i wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu dla obszarów położonych w całości lub
w części w granicach obszaru Natura 2000”.

 

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) i punktem 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zamawiającego wpłynęło pismo dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sporządzenie Uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie i wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu dla obszarów położonych w całości lub w części w granicach obszaru Natura 2000”. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

 

W SIWZ jest:

 

Starostwo Powiatowe w Grajewie udostępni na nośnikach cyfrowych dane opisowe z operatów ewidencji gruntów przedmiotowych obrębów geodezyjnych - wsi do wykorzystania w celu opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa za odpłatnością w kwocie około 15 000,00 zł brutto (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100). Natomiast kopie map ewidencyjnych można uzyskać w wersji papierowej i elektronicznej. Cena zakupu arkusza kopii mapy ewidencyjnej w wersji papierowej wynosi 35,77 zł brutto, w tym: opłata wynikająca z obowiązujących przepisów w cenie 22,50 zł i koszt wykonania kserokopii w cenie 13,27 zł. Cena zakupu kopii mapy ewidencyjnej w wersji cyfrowej wynosi 3,00 zł brutto za 1 ha.

 

W SIWZ powinno być:

 

Starostwo Powiatowe w Grajewie udostępni na nośnikach cyfrowych dane opisowe
z operatów ewidencji gruntów przedmiotowych obrębów geodezyjnych – wsi
do wykorzystania w celu opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Opłaty będą naliczone zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabela III liczba porządkowa 5 oraz dodatkowymi postanowieniami do załącznika nr 1 tj. punkt 9.1 i 9.12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. nr 37 poz.333 ).

Wyliczenie: 45 zł x ilość obrębów + 1,5 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej jednego. Dodatkowo zostaną naliczone koszty sporządzenia kopii map. Cena kserokopii mapy ewidencyjnej w wersji papierowej w formacie A1 wynosi 13,27 zł. brutto.

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-04-23

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-04-23

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-04-23