Ogłoszenie z dnia 2010-05-12 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ogłoszenia Nr 112108 - 2010

Data 2010-05-12
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. planów oraz inwentaryzacji lasów

 

WR.6115-1/09

Grajewo, 2010-05-12

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WR.6115-1/09. Nazwa zadania: Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni ok. 3145 ha ( wg. Ewidencji gruntów ) zgodnie z wykazem, i wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla obrębów położonych w całości lub w części w granicach obszaru Natura 2000.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

"KRAMEKO" Sp. z o. o

ul. Mazowiecka 108

30-023, Kraków,

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. poczynając od 18 maja 2010 r. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-05-20.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: "KRAMEKO" Sp. z o. o.

Adres Wykonawcy: 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108

Cena oferty brutto: 121.145,40zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 

Lp.: 2

Nazwa wykonawcy: TAXUS SI Sp. z o. o.

Adres Wykonawcy: 02-491 Warszawa, ul. Płomyka 56A

Cena oferty brutto: 129.792,50 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 93,34

 

Lp.: 3

Nazwa wykonawcy: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Adres Wykonawcy: 05-090 Raszyn, Sękocin Stary, ul. Leśników 21

Cena oferty brutto: 208.571,89 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 58,08

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

 

 

Jarosław Augustowski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-05-12

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-05-12

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-05-12