Ogłoszenie z dnia 2010-05-28 - Wyjaśnienie do SIWZ - Orlik 2012 Szczuczyn

Data 2010-05-28
Tytuł Wyjaśnienie do SIWZ - Orlik 2012 Szczuczyn

Grajewo, 28.05.2010r.

 

WO.3431-2/10

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WO.3431-2/10. Nazwa zadania: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012.

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierające następujące pytania:

 

Pyt.1: Czy Zamawiający jest w posiadaniu opinii geotechnicznej i/lub przekrojów geotechnicznych, które umieści na stronie internetowej?

Pyt.2: Z uwagi na niepełne informacje o warunkach gruntowo-wodnych prosimy o określenie czy należy uwzględnić jakąś dodatkową warstwę wzmacniająca grunt, której nie uwzględnia przedmiar.

Pyt.3: Zgodnie z projektem przewiduje się wykonanie 1460,89m² terenów zielonych, przedmiar zawiera mniejszą wielkość. Którą z nich należy uwzględnić przy wycenie?

Pyt.4: Czy Zamawiający może określić parametry minimalne, które powinno spełniać ogrodzenie?

Pyt.5: Czy Zamawiający potwierdza iż zakres oraz ilości składowe, zawarte w przedmiarach, są zgodne ze stanem faktycznych robót przewidzianych do wykonania?

Pyt .6 W SIWZ, specyfikacji technicznej oraz w projekcie Zamawiający scharakteryzował nawierzchnię poliuretanową jako: „W adaptowanej dokumentacji na potrzeby pow. grajewskiego zaprojektowano nawierzchnie w techno-logii EPDM na podbudowie przepuszczalnej. Nawierzchnia wykonana na 30 milimetrowej podbudowie ET. Nastepnie granulat SBR - 7mm oraz warstwa wierzchnia z kolorowego granulatu EPDM - 7mm.”czyli łącznie grubość systemu 30+7+7 = 44mm.Tymczasem przekrój boiska wskazuje, że wykonać należy nawierzchnię poliuretanową 3 warstwy ale już o h=52mm. W związku z tym, czy jako właściwy dla przedmiotowego zadania należy przyjąć wariant wykonania nawierzchni poliuretanowej opisany w siwz, spec. technicznej i projekcie tj. o grubości łącznej systemu: 30+7+7 = 44mm

 

informujemy:

 

 

Ad. 1 Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji geotechnicznej z badań gruntowo-wodnych dla projektu budowlanego realizacji zespołu boisk w Szczuczynie przy ul. Grunwaldzkiej pow. grajewski, woj. podlaskie i umieszcza z dniem dzisiejszym te informacje na stronie internetowej.

 

Ad. 2 Nie należy uwzględniać dodatkowej warstwy wzmacniającej grunt, której nie uwzględniono w przedmiarze.

 

Ad 3. Przy wycenie należy uwzględnić wielkość zgodną z przedmiarem.

 

Ad. 4 Ogrodzenie powinno spełniać parametry minimalne zgodne z załącznikiem Nr 3 do SIWZ Dokumentacja Projektowa – projekt zagospodarowania terenu str.7

 

Ad. 5 Ofertę należy przygotować zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i SIWZ, zgodnie z zakresem oraz ilościami składowymi zawartymi w przedmiarach.

 

Ad.6 Jako właściwy dla przedmiotowego zadania należy przyjąć wariant wykonania nawierzchni poliuretanowej o h= 52mm.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-05-28

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-05-28

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-05-28