Ogłoszenie z dnia 2010-06-17 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data 2010-06-17
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

WO.3431-5/10

Grajewo, 2010-06-17

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WO.3431-5/10. Nazwa zadania: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali oraz w niezbędnym zakresie aktualizacja budowlanych użytków gruntowych i aktualizacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi rzek: Wissa i Klimaszewnica, na obszarze Gminy Radziłów.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI s. c. M. Brzostowski, J. Nowacki, 18-400 Łomża, ul. Sadowa 8,

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-06-23. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3) lit a) prawa zamówień publicznych Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-06-23.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:

Nazwa wykonawcy: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne Sp. z o. o. w Białymstoku

Adres Wykonawcy: Ul. Grottgera 14A, 15-225 Białystok

Cena oferty brutto: 208.620,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 91,43 pkt

 

Lp.:

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI s. c. M. Brzostowski, J. Nowacki

Adres Wykonawcy: 18-400 Łomża, ul. Sadowa 8

Cena oferty brutto: 190.739,68 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100 pkt

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starosta Grajewski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-06-17

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-06-17

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-06-17