Ogłoszenie z dnia 2010-06-30 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data 2010-06-30
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

WO.3431-7/10

Grajewo, 2010-06-30

 

 

 


 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WO.3431-7/10. Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej na 2044B i części drogi powiatowej nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej nr 668 - dostawa materiałów betonowych

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

"BUDROMAT" Leszek Kurpiel Kostka Brukowa i Galanteria, 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-07-08. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3) lit a) prawa zamówień publicznych Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-07-08.

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: "ABW Superbruk" sp. z o. o.

Adres Wykonawcy: Hryniewicze, gm. Juchnowiec 15-001 Białystok

Cena oferty brutto: 106.520,64

Liczba pkt. w kryterium cena: 96,01

 

Lp.: 2

Nazwa wykonawcy: "BUDROMAT" Leszek Kurpiel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa

Adres Wykonawcy: 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59

Cena oferty brutto: 102.268,70

Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

 

Lp.: 3

Nazwa wykonawcy: "WIPROBET" sp. j. B.T. Gryczewscy

Adres Wykonawcy: Hołówki Małe 6, 16-061 Juchnowiec

Cena oferty brutto: 118.520,56

Liczba pkt. w kryterium cena: 86,29

 

Lp.: 4

Nazwa wykonawcy: PPHU MACKIEWICZ Danuta Genowefa Mackiewicz

Adres Wykonawcy: 18-400 Łomża, ul. Al. J. Piłsudskiego 117A

Cena oferty brutto: 108.697,12

Liczba pkt. w kryterium cena: 94,09

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie …. dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-06-30

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-06-30

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-06-30