Ogłoszenie z dnia 2010-06-30 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data 2010-06-30
Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 189896 - 2010; data zamieszczenia: 30.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 135762-2010 z dnia 2010-05-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grajewo
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2044 B i części dogi powiatowej nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej nr 668. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje...
Termin składania ofert: 2010-05-28

Grajewo: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2044B i części dogi powiatowej nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej nr 668.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135762 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Grajewskiego, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 2738479, 2738463, faks 0-86 2738462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2044B i części dogi powiatowej nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej nr 668..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2044 B i części dogi powiatowej nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej nr 668. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje następujące odcinki dróg: 1) droga nr 2044 B w km 0+000 ÷ 3+990 o długości 3,99 km. Początkiem odcinku jest skrzyżowanie z drogą krajową nr 65 w miejscowości Ciemnoszyje, a końcem projektowanego odcinka jest skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1809 B w miejscowości Białaszewo, 2) droga nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej nr 668 o długości ok. 3,73 km (odcinek rozpoczyna się 30 m przed pierwszym zabudowaniem - budynek nr 4 - w miejscowości Białaszewo od strony wsi Pieniążki, a kończy skrzyżowaniem z drogą woj. nr 668, z wyłączeniem odcinka w miejscowości Białaszewo - od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1807 B do końca działki nr 807/3 po stronie prawej). Ad. 1) - klasa drogi - Z, - kategoria obciążenia ruchem - KR-2, - szerokość jezdni w przekroju trasowym - 5,5 m z obustronnymi poboczami o szer. 1,0 m, - szerokość jezdni w przekroju ulicznym w m. Ciemnoszyje, Wólka Brzozowa i Białaszewo - 6,0 m z obustronnym krawężnikiem i chodnikiem, - przebudowa istniejących przepustów - szt. 4, Ad. 2) - klasa drogi - Z, - kategoria obciążenia ruchem - KR-2, - szerokość jezdni w przekroju trasowym - 5,5 m z obustronnymi poboczami 1,0 m, - szerokość jezdni w przekroju ulicznym w m. Białaszewo - od 6,0-7,0 m z obustronnym krawężnikiem i chodnikiem, - szerokość jezdni w przekroju półulicznym (od początku odcinka do Ośrodka Zdrowia w Białaszewie tj. ok. 160 m ) - od 6,0 - 7,0 m z chodnikiem po stronie lewej, - przebudowa istniejących przepustów - szt. 3. - budowa przepustu - szt. 1, - w celu poprawienia odwodnienia zaprojektować studzienki ściekowe i przykanaliki z odprowadzeniem wody do istniejących przebudowywanych przepustów i do projektowanego. Przedmiot zamówienia nazywany w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców zwanej dalej IDW przedmiotem zamówienia lub projektem. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 71.32.20.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Zamawiający przekaże mapy geodezyjne do celów projektowych w skali 1:500 na wszystkie odcinki podlegające opracowaniu. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie - dla każdego odcinka drogi: opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, które umożliwią Zamawiającemu uzyskanie prawomocnych decyzji - pozwolenie na budowę, wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego w celu zaprojektowania konstrukcji nawierzchni. Dokumentacja techniczna powinna zawierać: 1. Projekt budowlany (5egz.) w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych drogowych oraz innych w przypadku przyjęcia rozwiązań powodujących kolizję powodującą konieczność przebudowy istniejących urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym. Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (Dz.U. 06.1546.1118 z późn. zm.) i uszczegółowieniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133) 2. Projekt wykonawczy (3egz.) opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072. z. późn. zm.) 3. Przedmiar robót (3egz.) opracowany zgodnie z ww. rozporządzeniem 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (3egz.) , w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Informację BIOS należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126.) i rozporządzeniem 5. Projekt stałej organizacji ruchu (3egz.) opracowany i zatwierdzony zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.05.108.908 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem. (Dz.U.03.177.1729). 6. Kosztorys inwestorski (3egz.) opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.04.130.1389). 7. Kosztorys ofertowy - 3 egz., 8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (3 egz.) 9. Opracowanie operatów wodnoprawnych zgodnie z Ustawą Prawo Wodne (Dz.U.05.239.2019. t. j. z późn. zm.) - tam gdzie zachodzi konieczność ich opracowania. 10. Załatwienie wszelkich prac związanych z opracowaniem projektu budowlanego w zakresie potrzebnym do realizacji inwestycji czyli uzyskanie wszelkich warunków i uzgodnień opracowanego projektu z poszczególnymi właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej. Wszystkie uzgodnienia dotyczące opracowania projektów należy uzgodnić z Zamawiającym. Dokumentacja projektowa winna być opracowana w wersji elektronicznej umożliwiającej jej odczytanie w programie AutoCad i PDF i przekazana na rzecz Zamawiającego na płycie CD, natomiast dokumentacja kosztorysowa winna być opracowana w programie umożliwiającym odczyt kosztorysu w programie PDF i przekazana na płycie CD. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. 5.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia dla określony został w Tomie I-II specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PE-POLSKA Sp. z o.o, sp.k., ul. Grunwaldzka 19/23, 80-236 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106557,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 125800,00

  • Oferta z najniższą ceną: 125800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 196664,00

  • Waluta: PLN.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-06-30

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-06-30

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-06-30