Ogłoszenie z dnia 2010-06-30 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data 2010-06-30
Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Grajewo: przebudowa drogi powiatowej nr 1787 B na odcinku od drogi

krajowej nr 61 do granicy powiatu
Numer ogłoszenia: 189286 - 2010; data zamieszczenia: 30.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135093 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa drogi powiatowej nr 1787 B na odcinku od drogi krajowej nr 61 do granicy powiatu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1787 B na odcinku od drogi krajowej nr 61 do granicy powiatu polegająca na wykonaniu następujących robót: Roboty przygotowawcze -usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm - 650,0 m2, -roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.2,00 m3 w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowyład.15-20 t na odl. do 1 km -65,0 m3, -nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył.15-20t,przy przewozie po drogach o nawierz. Utwardzone - 65,0 m3, Podbudowa -koryta o głębokości 20 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV - 618,0 m2, -roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.2,00 m3 w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowyład.15-20 t na odl.do 1 km- 92,7 m3, -nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył.15-20t,przy przewozie po drogach o nawierz. utwardzonej - 92,7 m3, -koryta o głębokości 5 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV - 1 544,3 m2, -górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -688,0 m2, Nawierzchnia -nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt. standard III, warstwa ścieralna gr. po zagęszczeniu 5 cm - 2012,3 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp. z o.o, ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 132786,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 157030,35

Oferta z najniższą ceną: 157030,35 / Oferta z najwyższą ceną: 157030,35

Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-06-30

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-06-30

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-06-30