Ogłoszenie z dnia 2010-07-21 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data 2010-07-21
Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 150683-2010 z dnia 2010-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grajewo
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa - w km 18+404 drogi powiatowej nr 1834 B polegająca na- 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,12 2. Wykonanie i zamocowanie znaków...
Termin składania ofert: 2010-06-28

 

Grajewo: Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa - w km 18+404 drogi powiatowej nr 1834 B
Numer ogłoszenia: 218116 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 150683 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa - w km 18+404 drogi powiatowej nr 1834 B.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa - w km 18+404 drogi powiatowej nr 1834 B polegająca na- 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,12 2. Wykonanie i zamocowanie znaków wysokościowych w konstrukcji mostu - szt. 6,0 3. Wykonanie i zamontowanie znaków wysokościowych obok korpusu drogi z dowiązaniem do niwelacji państwowej -szt. 1,0 4. Usunięcie humusu z poboczy i skarp, grubość humusu 10cm; m2 - 493,0 5. Rozebranie stalowych elementów balustrad na moście Mg - 0,2 6. Rozebranie elementów betonowych mostu m3 - 49,4 7. Usunięcie izolacji z płyty most m2 - 72,0 8. Odwiezienie elementów stalowych na odległość 2 km Mg - 0,2 9. Odwiezienie gruzu budowlanego na odległość 3 km m3 -50,1 10. Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 10 cm m2 -137,5 11. Rozebranie barier żelbetowych m- 55,0 12. Odwiezienie gruzu budowlanego na odległość 3 km m3 -20,2 13 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem gruntu w nasyp, grunt. II kat. m3 -36,9 14. Wykonanie wykopów fundamentowych i wykopy pod ławę oporową stożków na odkład , gr. kat. III m3 -202,1 15. Zasypanie wykopów przy przyczółkach z formowaniem stożków wraz zagęszczaniem warstwami, grunt kat. II m3 -202,1 16. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi gr. kat. II na odl.1km zgodnie z tabelą robót ziemnych m3 -519,4 17. Transport gruntu na dalsze 15 km ponad 1 km m3 -519,4 18. Mechaniczne formowanie nasypów z gruntu kategorii II m3 -519,4 19. Zagęszczenie nasypów walcami grunt kat. II m3 -519,4 20. Plantowanie skarp nasypów i poboczy m2 -575,4 21. Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 -729,2 22. Skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych m2 -792,2 23. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m2 -668,1 24. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa wiążąca gr. 5,5 cm na moście z transportem mieszanki m2 -90,0 25. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa wiążąca gr. 4 cm na dojazdach z transportem mieszanki m2 -639,4 26. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa ścieralna gr. 4 cm z transportem mieszanki m2 -724,8 27. Wypełnienie bitumiczna taśmą uszczelniającą styku nawierzchni z krawężnikiem i w-wą ścieralną na moście m -43,2 28. Humusowanie skarp gr. humusu 10 cm z obsianiem trawą m2 -309,7 29. Ustawienie barier stalowych ochronnych SP-06 o rozstawie słupków co 2m m -80,0 30. Wykonanie nawierzchni na chodnikach mostu z żywic poliuretanowych lub epoksydowych gr. 4mm z odpyleniem i zagruntowaniem podłoża m2 - 75,6 31. Wykonanie zalewki z żywicy poliuretanowo-epoksydowej wzdłuż krawężnika m -56,4 32. Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na ławie z betonu B-15 m -8,0 33. Wykonanie nawierzchni z kostek brukowych betonowych h=6cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm m2 -13,2 34. Ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm m -8,0 35. Wykonanie ścieków skarpowych m -4,8 36. Wykonanie schodów betonowych prefabrykowanych szerokości 0,80cm z balustradą z rur stalowych zabezpieczoną antykorozyjne oczyszczenie strum. ścierne do stopnia 2,5, pomalowanie elementów stalowych poręczy zestawami farb wg SST posiadającymi aktualne Aprobaty Techniczne wydane przez IBDiM w Warszawie do uzyskania grubości powłoki 240 mikronów po wyschnięciu m -9,6 37. Wbicie ścianki szczelnej z grodzic GZ4 L=5m z rusztowań na głębokość do 3m, grunt kat. III z późniejszym ich wyciągnięciem m -57,2 38. Wbicie pali żelbetowych w gruncie kat. III, szt. -30,0 39. Przygotowanie zbrojenia Mg -22,64 40. Montaż zbrojenia Mg -22,64 41. Wykonanie deskowania przyczółków i płyt przejściowych z późniejszą ich rozbiórką m2 -201,6 42. Betonowanie płyt przejściowych i oparcia płyt przejściowych, beton B 30 z transportem betonu m3 -81,2 43. Wykonanie deskowania płyty pomostu i kapy chodnikowej z późniejszą ich rozbiórką-deskowanie sklejką m2 -44,0 44. Betonowanie płyty pomostu i kapu chodnikowej beton B 30 wraz z transportem betonu m3 -47,5 45. Betonowanie podłoża z chudego betonu pod fundament przyczółka, płyty przejściowe, wypełnienie chodnika z transportem betonu m3 -22,8 46. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej Mg -16,8 47. Oczyszczenie strumieniowo-ścierne (wraz z umyciem) powierzchni konstrukcji stalowych do stopnia czystości Sa 2 1/2 m2 -304,0 48. Malowanie konstrukcji stalowej zestawami farb wg SST posiadającymi aktualne Aprobaty Techniczne wydane przez IBDiM w Warszawie do uzyskania grubości powłoki 240 mikronów po wyschnięciu m2 -304,0 49. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 2x lepik na zimno powierzchni betonowych podlegających zasypaniu m2 -138,6 50. Ułożenie papy zgrzewalnej na uprzednio zagruntowaną powierzchnie roztworem gruntującym w ilości 0,3 kg/m2 m2 -203,9 51. Osadzenie żeliwnych wpustów mostowych z częścią rurową o średnicy 150mm przedłużoną rurą PCV szt. -4,0 52. Montaż sączków z rurami PCV śr. 43mm L=120cm szt.4 oraz wykonaniem połączenia knotem z włókniny szt. -4,0 53. Wykonanie drenażu odwadniającego w warstwie wiążącej (ochronnej). Szerokość drenażu 15 cm, grubość 3 cm m2 -4,5 54. Montaż łożysk neoprenowych 650 KN kotwionych szt. -6,0 55. Montaż łożysk neoprenowych 650 KN niekotwionych szt. -6,0 56. Wykonanie dylatacyjnych przykryć bitumicznych 50x30x10cm na jezdni m -12,0 57. Wykonanie dylatacyjnych przykryć bitumicznych 50x30x5cm w części chodnikowej m -7,4 58. Osadzenie łączników ze stali AIIIN w otworach 16 mm L=10cm na zaprawie (zaprawa wg SST) ilość zaprawy 0,016 dm3 na jeden otwór szt. -84,0 59. Ustawienie krawężnika kamiennego 20x20 cm na grysie 4-6mm otoczonym kompozycją epoksydową m -43,2 60. Montaż barieroporęczy do uprzednio wbetonowanych kotew m- 40,0 61. Wbicie ścianki szczelnej z grodzic PCV G300 L=3m z rusztowań na głębokość do 2,5m, grunt kat .III m -16,9 62. Betonowanie ławy oporowej stożków beton B 20 z transportem betonu m3 -0,9 63. Umocnienie stożków brukiem z kamienia 16-20 cm na podsypce z pospółki gr.10 cm z zalaniem spoin zaprawą M10 m2 -65,4 64. Ułożenie geowłókniny z przymocowaniem szpilkami stalowymi na uprzednio wyrównanym podłożu m2 -375,0 65. Wykonanie narzutu kamiennego na dnie rzeki i przy przyczółkach (kamień średnicy 10-30 cm) m3 -93,8 66. Montaż z późniejszą rozbiórką rusztowań pomocniczych ryczałt -1,0 67. Oznakowanie i i utrzymanie oznakowania na czas robót ryczałt -1,0 zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BUDREX-KOBI Sp. z o., ulica Hetmańska 92, 15-727 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1001901,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1123218,34

  • Oferta z najniższą ceną: 1123218,34 / Oferta z najwyższą ceną: 1771512,31

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-07-21

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-07-21

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-07-21