Ogłoszenie z dnia 2010-07-29 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data 2010-07-29
Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 179456-2010 z dnia 2010-06-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grajewo
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1794 B Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi w km 6+390¸8+390 polegająca na wykonaniu następujących robót: - roboty pomiarowe - 2,0 km, - mechaniczne usunięcie...
Termin składania ofert: 2010-07-08

Grajewo: Przebudowa drogi powiatowej nr 1794 B Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo – Kuligi.
Numer ogłoszenia: 230382 - 2010; data zamieszczenia: 29.07.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179456 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Grajewskiego, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 2738479, 2738463, faks 0-86 2738462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1794 B Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1794 B Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi w km 6+390¸8+390 polegająca na wykonaniu następujących robót: - roboty pomiarowe - 2,0 km, - mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. do 10cm z poboczy - 25 m3, - wykonanie koryta na głębokość do 10cm pod dolną warstwę podbudowy na poszerzeniu jezdni - 180,0 m2, - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 6576,0 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna grubości 15cm na poszerzeniu jezdni - 180,0 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna grubości średniej 8cm - 5550,0 m2 - wykonanie nawierzchni potrójnie powierzchniowo utrwalonej kruszywem łamanym przy użyciu emulsji asfaltowej kationowej o pow. 7093 m2 w następujących ilościach : I warstwa - emulsja asfaltowa w ilości 2kg/m2 - kruszywo łamane 12/20mm w ilości 22kg/m2 II warstwa - emulsją asfaltowa w ilości 1,4kg/m2 - kruszywo łamane 6/12mm w ilości 16kg/m2 III warstwa - emulsja asfaltowa w ilości 1,4kg/m2 - kruszywo łamane 2/6 mm w ilości 10kg/m2 - piasek płukany 0/2mm w ilości 5kg/m2 ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BUDOMOST Sp. z o.o., ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, Zaścianki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165524,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 240405,51

  • Oferta z najniższą ceną: 240405,51 / Oferta z najwyższą ceną: 240405,51

  • Waluta: PLN.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-07-29

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-07-29

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-07-29