Ogłoszenie z dnia 2010-08-10 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data 2010-08-10
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Grajewo, 2010-08-10

 

 

ZDP. 343-13/8/10

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZDP. 343-13/10. Nazwa zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1792 B w m. Rybczyzna”.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

,,BUDOMOST" Sp. z o. o

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest korzystna pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-08-16.

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1

 

,,BUDOMOST" Sp. z o. o.

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

Cena oferty brutto: 214 990,17 zł

Liczba punktów w kryterium cena: 100

Łączna liczba punktów :100

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedna ofertę . W związku z tym działając na podstawie art. 94 ust.2 pkt 1) lit. a informuję, iż, w przetargu nieograniczonym podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe jest po dopełnieniu wszelkich formalności, również przed upływem terminu 5 dni od przesłania faksem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

  1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

  2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

 

  DYREKTOR ZDP

Jan Julian Połonowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-08-10

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-08-10

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-08-10