Ogłoszenie z dnia 2010-08-19 - Wyjaśnienia treści SIWZ

Data 2010-08-19
Tytuł Wyjaśnienia treści SIWZ

Grajewo 19.08.2010

 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych.

W odpowiedzi na skierowane do Zarządu Powiatu Grajewskiego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierające następujące pytania:

 

1.Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku?

2.Czy Zamawiający posiada wierzytelności do wykupu?

3.Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe?

4.Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały ?

5.Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno-prywatnym?

6.Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego był podmiotem założycielskim ?

7.Czy Zamawiający posiada zobowiązania z tyt. przejętych kredytów i pożyczek nie klasyfikowane jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego ?

8.Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne) ?

9.Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych?

10. Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji ?

11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu in blanco kontrasygnaty Skarbnika Powiatu, która będzie polegała na zamieszczenie na wekslu podpisu Skarbnika z dopiskiem - „Kontrasygnuję" oraz wskazaniem funkcji osoby kontrasygnującej weksel - « Skarbnik (główny księgowy) Powiatu ..."?

12. Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu ?

13. Czy Zamawiający potwierdza, iż ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 31 grudnia 2010r.?

14. Aktualizacja stopy procentowej ma następować w dniu płatności odsetek?

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Grajewskiego informuje:

 

Ad1. Nie posiada zobowiązania wynikającego z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającego w latach następnych, faktur z terminem płatności dłuższym niż pół roku,

Ad2. Nie posiada wierzytelności do wykupu,

Ad3. Nie ma zawartych umów leasingowych,

Ad4. Nie zawarł umowy zobowiązujących do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej,

Ad5. Nie posiada zobowiązań w postaci umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,

Ad6. Nie przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego był podmiotem założycielskim,

Ad7. Nie posiada zobowiązań z tytułu przejętych kredytów i pożyczek nie klasyfikowanych jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego,

Ad8. Nie podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne),

Ad9. Nie ma podpisanych umów factoringu oraz innych umów, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych,

Ad10. Złożymy oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

Ad11 i 12. Dopuszczamy możliwość zamieszczenia na wekslu In blanko kontrasygnaty Skarbnika Powiatu ze wskazaniem funkcji osoby kontrasygnującej weksel,

Ad.13 Zarząd Powiatu Grajewskiego potwierdza, iż ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 31 grudnia 2010 r,

Ad.14 Zasady aktualizacji stopy procentowej zostały zamieszczone w SIWZ.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-08-19

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-08-19

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-08-19