Ogłoszenie z dnia 2010-10-25 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data 2010-10-25
Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Grajewo: Przebudowa drogi powiatowej nr 2044 B i części drogi powiatowej nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej nr 668 w km 6+782,40¸7+314,50.
Numer ogłoszenia: 343462 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 285402-2010 z dnia 2010-09-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grajewo
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 2044 B i części drogi powiatowej nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej nr 668 w km 6+782,40¸7+314,50 polegająca na wykonaniu następujących robót: - roboty...
Termin składania ofert: 2010-09-24

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 285402 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Grajewskiego, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 2738479, 2738463, faks 0-86 2738462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2044 B i części drogi powiatowej nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej nr 668 w km 6+782,40¸7+314,50..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 2044 B i części drogi powiatowej nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej nr 668 w km 6+782,40¸7+314,50 polegająca na wykonaniu następujących robót: - roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych wykonane w terenie równinnym - 0,62 km, - regulacja pionowa kratek ściekowych na odcinku głównym na przepuście - 2 szt. - wyrównanie podbudowy brukowej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o grubości średnio 5cm na odcinku ulicy Lipowej - 22,4 m3 - wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej na średnią grubość 3cm z wywozem urobku na odl. 1 km w obrębie skrzyżowania z ulica Nową - 120 m2 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm, warstwa ścieralna o grubości 5cm - 3821 m2 CPV (Wspólny Słownik Zamówień): Główny przedmiot: CPV 45233220-7 - prace dotyczące kładzenia nawierzchni dróg Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość zamówienia określonego w SIWZ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    *

      Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    *

      Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 139180,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    *

      Cena wybranej oferty: 173407,14
    *

      Oferta z najniższą ceną: 173407,14 / Oferta z najwyższą ceną: 173407,14
    *

      Waluta: PLN.

 


Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-10-25

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-10-25

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-10-25