Ogłoszenie z dnia 2010-10-26 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. odśnieżania dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego

Data 2010-10-26
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. odśnieżania dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego

 

Grajewo, 2010-10-25

ZDP. 343-26/8/10

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZDP. 343-26/10. Nazwa zadania:

 

Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego”.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 Wynajem Sprzętu Budowlanego

MARPO” Mariusz Buziewicz

Popowo 9A

19-200 Grajewo

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest korzystna pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1

Wynajem Sprzętu Budowlanego

„MARPO” Mariusz Buziewicz

Popowo 9A

19-200 Grajewo

Liczba punktów w kryterium cena: 100

Łączna liczba punktów :100

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedna ofertę. W związku z tym działając na podstawie art. 94 ust.2 pkt 1) lit. a informuję, iż, w przetargu nieograniczonym podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe jest po dopełnieniu wszelkich formalności, również przed upływem terminu 5 dni od przesłania faksem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

  1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

  2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

 

 

DYREKTOR ZDP

Jan Julian Połonowicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-10-26

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-10-26

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-10-26