Ogłoszenie z dnia 2010-10-26 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zimowego utrzymania ulic w Szczuczynie

Data 2010-10-26
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zimowego utrzymania ulic w Szczuczynie

 

 

Grajewo, 2010-10-25

ZDP. 343-22/8/10

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZDP. 343-22/10. Nazwa zadania:

 

,,Zimowe utrzymanie ulic w Szczuczynie”

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

w Szczuczynie Spółka z o.o.

ul. Sienkiewicza 1, 19-230 Szczuczyn

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest korzystna pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:

Oferta Nr 1

 

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

w Szczuczynie Spółka z o.o.

ul. Sienkiewicza 1, 19-230 Szczuczyn

Cena oferty brutto: 41 409,00

Liczba punktów w kryterium cena: 100

Łączna liczba punktów :100

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedna ofertę . W związku z tym działając na podstawie art. 94 ust.2 pkt 1) lit. a informuję, iż, w przetargu nieograniczonym podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe jest po dopełnieniu wszelkich formalności, również przed upływem terminu 5 dni od przesłania faksem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Środki ochrony prawnej

 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

  1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

  2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

 

 

DYREKTOR ZDP

Jan Julian Połonowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarzad Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-10-26

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-10-26

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-10-26